Hallitus

Tällä sivulla kerrotaan hallituksen kokoonpanosta, tehtävistä ja toiminnasta. Hallituksen tehtävänä on muun muassa vahvistaa konsernin strategia ja tavoitteet sekä käsitellä ja hyväksyä osavuosikatsaukset ja tilinpäätös.

 

 

Hallituksen kokoonpano

Hallituksen puheenjohtajana toimii Harri Suutari ja varapuheenjohtajana Petri Niemisvirta. Hallituksen muut jäsenet ovat Niklas Herlin, Esa Lager, Perttu RintaErkki Solja ja Catharina Stackelberg-Hammarén.

Hallituksen jäsenillä on velvollisuus toimittaa hallitukselle tarvittavat tiedot pätevyytensä ja riippumattomuutensa arvioimiseksi. Hallitukseen valitut henkilöt on hallituksen toimesta arvioitu Esa Lageria, Perttu Rintaa ja Niklas Herliniä lukuun ottamatta riippumattomiksi yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Edellä mainitut jäsenet on arvioitu riippumattomiksi yhtiöstä, mutta riippuvaisiksi sen merkittävistä osakkeenomistajista.
 
Alma Media Oyj:n hallituksen valitsee yhtiökokous. Hallitukseen voi kuulua 3-9 jäsentä. Yhtiön toimitusjohtaja ei saa olla hallituksen puheenjohtaja. Hallituksen jäsenille ei ole erityistä asettamisjärjestystä.

Kuvaus hallituksen toiminnasta

Hallitus huolehtii konsernin hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa sille osakeyhtiölaissa ja yhtiöjärjestyksessä määritellyistä tehtävistä. Hallituksen työjärjestys määrittelee yksityiskohtaisesti hallituksen toiminnan. Hallituksen keskeisiä tehtäviä ovat konsernin strategian ja tavoitteiden vahvistaminen sekä strategisesti merkittävistä investoinneista ja yrityskaupoista päättäminen. Hallitus seuraa yhtiötä kuukausiraporttien ja johdon toimittaman muun informaation avulla.

Hallituksen tehtäviin kuuluu mm.

 • vahvistaa konsernin strategia ja tavoitteet, seurata tavoitteiden ja strategian toteutumista sekä käynnistää tarvittaessa toimenpiteitä poikkeamien korjaamiseksi,
 • käsitellä ja hyväksyä osavuosikatsaukset ja tilinpäätös,
 • hyväksyä strategisesti merkittävät yritys- ja kiinteistökaupat sekä investoinnit erillisen investointiohjeen mukaisesti,
 • päättää Alma Media Oyj -konsernin varainhankintaohjelmista ja -operaatioista erillisen rahoituspolitiikan mukaisesti,
 • hyväksyä Alma Media Oyj:n osingonjakopolitiikka ja tehdä yhtiökokoukselle ehdotus osingon jakamisesta,
 • läpikäydä vuosittain yhtiön toimintaan liittyvät keskeiset riskit ja niiden hallinta sekä antaa tarvittaessa niitä koskevia ohjeita toimitusjohtajalle sekä käynnistää tarvittaessa korjaustoimenpiteet,
 • nimittää ja tarvittaessa vapauttaa tehtävästään toimitusjohtaja,
 • päättää nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksestä toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmään kuuluvien johtajien toimisuhteen ehdoista,
 • vahvistaa toimitusjohtajan ehdotuksesta yhtiön organisaatio,
 • vahvistaa toimitusjohtajan ehdotuksesta toimitusjohtajan suorien alaisten työehdot,
 • vahvistaa toimitusjohtajan ehdotuksesta Aamulehden, Iltalehden ja Kauppalehden sekä Lapin Kansan, Pohjolan Sanomien ja Satakunnan Kansan vastaavien päätoimittajien nimittäminen ja erottaminen,
 • pitää vähintään kerran vuodessa yhteinen kokous yhtiön tilintarkastajan kanssa,
 • päättää epätavalliset ja laajakantoiset asiat,
 • käsitellä muut asiat, jotka hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja ovat sopineet otettaviksi hallituksen kokouksen esityslistalle. Myös hallituksen jäsenellä on oikeus saattaa asia hallituksen käsiteltäväksi ilmoittamalla siitä hallituksen puheenjohtajalle,
 • edustaa yhtiötä sekä antaa oikeus yhtiön edustamiseen ja päättää prokuroista,
 • hyväksyä periaatteet lahjoituksille yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

Hallitus kokoontuu etukäteen vahvistetun aikataulun mukaan n. 12 kertaa vuodessa ja sen lisäksi tarvittaessa. Useimmat kokoukset ajoittuvat tilinpäätöksen ja osavuosikatsausten julkistamiseen. Näiden lisäksi pidetään 1-2 strategiakokousta, joissa käsitellään konsernin tulevaisuuden skenaarioita ja vahvistetaan strategia kullekin strategiajaksolle.

Vuonna 2014 hallitus kokoontui 15 kertaa. Hallituksen puheenjohtaja toimi Harri Suutari ja varapuheenjohtajana Petri Niemisvirta. Hallituksen jäseniä olivat Timo Aukia (20.3.2014 saakka), Niklas Herlin, Esa Lager (20.3.2014 alkaen), Perttu Rinta, Kai Seikku (20.3.2014  saakka), Erkki Solja ja Catharina Stackelberg-Hammarén. Hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistuminen kokouksiin oli 98 prosenttia. Jäsenkohtainen osallistuminen ilmenee alla olevasta taulukosta.

 

Valiokunnat 

Alma Media Oyj:n hallitus on asettanut kaksi valiokuntaa: tarkastusvaliokunnan sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Hallitus valitsee varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä hallituksen järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan valiokuntien jäsenet.   

Hallitus vahvistaa valiokunnille kirjallisen työjärjestyksen. Valiokunnat raportoivat toiminnastaan hallitukselle.

Tarkastusvaliokunta

Hallitus on asettanut tarkastusvaliokunnan seuraamaan yhtiön sisäisiä valvontajärjestelmiä. Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on mm. lakien ja määräysten noudattamisen arviointi, tilintarkastuksen prosessin seuranta, tilinpäätöksen ja muun taloudellisen raportoinnin valmistelun seuranta ja valvonta, merkittävien taloudellisten-, rahoitus- ja veroriskien seuranta sekä yhtiön taloudellisen tilan, rahoitustilanteen ja verotuksellisen aseman seuranta.
 
Tarkastusvaliokuntaan kuuluu vähintään kolme jäsentä. Tarkastusvaliokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. Tarkastusvaliokunnan kokouksissa on läsnä tilintarkastaja, konsernin talous- ja rahoitusjohtaja ja lakiasiainjohtaja. Asiat esittelee konsernin talous- ja rahoitusjohtaja.

Tarkastuvaliokunta 2015

Puheenjohtaja Esa Lager, jäsenet Perttu Rinta ja Catharina Stackelberg-Hammarén. 

Tarkastusvaliokunta 2014

Tarkastusvaliokunta kokoontui 5 kertaa vuonna 2014. Puheenjohtajana toimi Kai Seikku (20.3.2014 saakka) ja  Esa Lager (20.3.2014 alkaen). Valiokunnan jäseniä olivat Perttu Rinta ja Catharina Stackelberg-Hammarén. Jäsenten keskimääräinen osallistuminen kokouksiin oli 96 %.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluu neljä jäsentä, jotka valitsevat valiokunnalle puheenjohtajan.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee hallitukselle sen tehtäviin kuuluvat nimityksiä, palkkausta, palkitsemista ja hallituksen itsearviointia sekä hyvän hallintotavan kehittämistä koskevat asiat. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnassa palkkausta koskevat asiat esittelee toimitusjohtaja.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta 2015

Puheenjohtaja Petri Niemisvirta, jäsenet Esa Lager, Niklas Herlin ja Erkki Solja.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta 2014

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui 5 kertaa vuonna 2014 käsittelemään työjärjestyksensä mukaisia asioita. Valiokunnan puheenjjohtaja oli Timo Aukia (20.3.2014 saakka) ja Petri Niemisvirta (20.3.2014 lähtien). Jäseniä olivat Petri Niemisvirta (20.3.2014 saakka) ja Niklas Herlin (20.3.2014 lähtien), Esa Lager (20.3.2014 lähtien) sekä Erkki Solja. Jäsenten keskimääräinen osallistuminen kokouksiin oli 96 %.

 

Palkkiot

Hallituksen palkkiot on esitetty Alma Median palkka- ja palkkioselvityksessä.

Itsearviointi

Hallitus on vuonna 2014 arvioinut toimintaansa ja työskentelytapojaan käyttämällä sisäistä itsearviointia.

Henkilöstön edustus

Henkilöstön edustus yrityksen hallinnossa on sovittu toteutettavaksi siten, että henkilöstöryhmien edustajat tapaavat vähintään neljännesvuosittain Alma Media Oyj:n hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan ennen Alma Media Oyj:n hallituksen kokousta.

Hallituksen työjärjestys

Tarkastus- valiokunnan työjärjestys

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan työjärjestys