GRI-taulukko

GRI:n mukainen sisältöRaportoinnin laajuusRaportointiLisätietoja
1. Strategia ja analyysi      
1.1 Toimitusjohtajan katsaus Kyllä Toimitusjohtajan katsaus  
1.2 Riskit ja mahdollisuudet Kyllä Verkkosivut: Kestävä Alma Media  
      Verkkosivut: Sijoittajille/Hallinto  
2. Organisaation kuvaus      
2.1 Organisaation nimi Kyllä Etusivu  
2.2 Tärkeimmät tuotteet,
palvelut ja tavaramerkit
Kyllä Liiketoimintasegmentit  
2.3 Operatiivinen rakenne Kyllä Liiketoimintasegmentit  
2.4 Pääkonttorin sijainti Kyllä Verkkosivut: Yhteystiedot  
2.5 Toimintamaiden lukumäärä ja
toimintojen maantieteellinen sijainti
Kyllä Verkkosivut: Henkilöstö  
2.6 Omistussuhteet ja yhtiömuoto Kyllä Tilinpäätös  
2.7 Markkina-alueet Kyllä Tilinpäätös  
2.8 Organisaation toiminnan laajuus Kyllä Tilinpäätös  
2.9 Merkittävät muutokset organisaation
koossa, rakenteessa tai omistuksessa
raportointikaudella
Kyllä Tilinpäätös: Toimintakertomus  
2.10 Raportointikaudella saadut palkinnot
ja tunnustukset
Kyllä Kestävä media 2013: Palkintoja ja tunnustuksia  
3. Raportointiperiaatteet      
3.1 Raportointiajanjakso Kyllä Raportointiperiaatteet  
3.2 Edellisen raportin ilmestysmisajankohta Kyllä Raportointiperiaatteet  
3.3 Raportointitiheys Kyllä Raportointiperiaatteet  
3.4 Yhteystiedot Kyllä Verkkosivut: Mediayhteydet  
3.5 Raportin sisällön määrittely Kyllä Raportointiperiaatteet  
3.6-3.8 Raportointin rajaukset ja
raportointiperiaatteet
Kyllä Raportointiperiaatteet  
3.9 Laskenta- ja tiedonkeruuperiaatteet Kyllä Yritysvastuun laskenta- ja tiedonkeruuperiaatteet  
3.10 Korjaukset Kyllä   Mahdollisista korjauksista ilmoitettu indikaattorikohtaisesti
3.11 Merkittävät raportointimuutokset
edelliseen raportointikauteen
verrattuna
Kyllä   Mahdollisista muutoksista ilmoitettu indikaattorikohtaisesti
3.12 GRI-sisältövertailu Kyllä    
3.13 Varmennuskäytäntö Kyllä Raportointiperiaatteet  
4. Hallintokäytännöt, sitoumukset ja vuorovaikutus
4.1 Yrityksen hallintorakenne Kyllä Verkkosivut: Sijoittajille/Hallinto  
4.2 Hallituksen puheenjohtajan asema Kyllä Verkkosivut: Sijoittajille/Hallinto  
4.3 Hallintoelimet ja riippumattomat jäsenet Kyllä Verkkosivut: Sijoittajille/Hallinto  
4.4 Sidosryhmien ja henkilöstön aloite- ja vaikutusmahdollisuudet Kyllä Verkkosivut: Sijoittajille/Hallinto  
4.5 Johdon palkitseminen Kyllä Verkkosivut: Sijoittajille/Hallinto Palkka- ja palkkioselvitys
      Verkkosivut: Sijoittajille/Hallinto Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
4.6 Eturistiriitojen välttäminen Kyllä Verkkosivut: Sijoittajille/Hallinto  
      Verkkosivut: Kestävä Alma Media  
      Verkkosivut: Ajatusjälki  
4.7 Hallituksen jäsenten pätevyyden
varmistaminen
Kyllä Verkkosivut: Sijoittajille/Hallinto  
4.8 Missio, arvot ja eettiset periaatteet Kyllä Verkkosivut: Yritystietoa  
      Verkkosivut: Kestävä Alma Media  
      Verkkosivut: Ajatusjälki  
4.9 Kestävän kehityksen seuranta
hallinnossa
Kyllä Verkkosivut: Sijoittajille/Hallinto  
      Verkkosivut: Kestävä Alma Media  
4.10 Hallituksen toiminnan arviointi Kyllä   Hallituksen itsearviointiprosessiin ei liity erillista taloudellista, sosiaalista tai ymparistövastuuta koskevaa arviointia.
4.11 Varovaisuusperiaate Kyllä Verkkosivut: Sijoittajille/Hallinto  
4.12 Sitoutuminen ulkoisiin aloitteisiin,
periaatteisiin ja peruskirjoihin
Kyllä Verkkosivut: Kestävä Alma Media  
4.13 Jäsenyydet järjestöissä Kyllä Verkkosivut: Kestävä Alma Media  
4.14-4.16 Sidosryhmien tunnistaminen ja
vuorovaikutuksen muodot
Kyllä Verkkosivut: Kestävä Alma Media  
4.17 Sidosryhmävuorovaikutuksessa esiin
nousseet asiat ja huolenilmaukset
Kyllä Verkkosivut: Kestävä Alma Media  
  Taloudellisen vastuun tunnusluvut      
EC1 Organisaation sidosryhmilleen tuottama taloudellinen lisäarvo Kyllä Kestävän median vuosi 2013: Yhteisöt  
EC2 Ilmastonmuutoksen uhkat ja mahdollisuudet Kyllä Verkkosivut: Kestävä Alma Media  
EC4 Valtiolta saatu merkittävä taloudellinen avustus Kyllä Verkkosivut: Ympäristö  
M1 Mainonnan osuus liikevaihdosta Kyllä Taloudellinen kehitys  
EC8 Yleishyödylliset investoinnit ja palvelut Kyllä Kestävän median vuosi 2013: Yhteisöt  
      Verkkosivut: Yhteisöt  
      Verkkosivut: Ajatusjälki  
EC9 Muut epäsuorat taloudelliset vaikutukset Kyllä Kestävän median vuosi 2013: Yhteisöt  
      Verkkosivut: Yhteisöt  
      Verkkosivut: Ajatusjälki  
  Ympäristövastuu      
EN1 Materiaalien käyttö Kyllä Verkkosivut: Ympäristö  
      Kestävän median vuosi 2013: Ympäristö  
EN2 Kierrätetyn materiaalin osuus Kyllä Kestävän median vuosi 2013: Ympäristö  
EN3 Välitön energiankulutus Kyllä Kestävän median vuosi 2013: Ympäristö  
EN4 Välillinen energiankulutus Kyllä Kestävän median vuosi 2013: Ympäristö  
EN5 Energiansäästötoimenpiteet, energiatehokkuuden parantaminen ja saavutetut säästöt Kyllä Verkkosivut: Ympäristö  
      Kestävän median vuosi 2013: Ympäristö  
EN6 Aloitteet energiatehokkaiden tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi Kyllä Verkkosivut: Ympäristö  
      Verkkosivut: Liiketoiminta  
      Kestävän median vuosi 2013: Ympäristö  
      Kestävän median vuosi 2013: Liiketoiminta  
EN7 Aloitteet epäsuoran energiankulutuksen vähentämiseksi Kyllä Verkkosivut: Ympäristö  
      Kestävän median vuosi 2013: Ympäristö  
EN14 Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät strategiat, toimenpiteet ja suunnitelmat Osittain Verkkosivut: Ympäristö  
      Kestävän median vuosi 2013: Ympäristö  
EN16 Kasvihuonekaasupäästöt Kyllä Kestävän median vuosi 2013: Ympäristö Polttoaineiden osalta kasvihuonekaasupäästöt, sähkön osalta pelkkä CO2
EN17 Muut merkittävät välilliset kasvihuonekaasupäästöt Osittain Kestävän median vuosi 2013: Ympäristö Lentomatkustuksen hiilidioksidipäästöt raportoitu
EN18 Aloitteet kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi Kyllä Verkkosivut: Ympäristö  
      Kestävän median vuosi 2013: Ympäristö  
EN20 VOC-päästöt Kyllä Kestävän median vuosi 2013: Ympäristö  
EN22 Jätteiden käsittely Osittain Verkkosivut: Ympäristö  
EN26 Tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutusten vähentäminen Kyllä Verkkosivut: Ympäristö  
      Kestävän median vuosi 2013: Ympäristö  
      Kestävän median vuosi 2013: Liiketoiminta  
EN27 Tuotteiden ja pakkausmateriaalien takaisinotto ja kierrätys Kyllä Verkkosivut: Ympäristö  
      Kestävän median vuosi 2013: Ympäristö  
EN29 Kuljetuksista aiheutuvat ympäristövaikutukset Kyllä Verkkosivut: Ympäristö  
      Kestävän median vuosi 2013: Ympäristö  
  Sosiaalinen vastuu      
LA1 Henkilöstön määrä ja jakautuminen Kyllä Kestävän median vuosi 2013: Henkilöstö  
LA3 Henkilöstön etuudet Kyllä Verkkosivut: Henkilöstö  
      Kestävän median vuosi 2013: Henkilöstö  
LA7 Työtapaturmat ja sairauspoissaolot Osittain Kestävän median vuosi 2013: Henkilöstö Poissaoloja ei raportoitu
LA10 Henkilöstön koulutus Kyllä Kestävän median vuosi 2013: Henkilöstö Koulutuspäivät raportoitu, ei tunteja
      Kestävän median vuosi 2013: Yhteisöt  
      Verkkosivut: Henkilöstä  
      Verkkosivut: Ajatusjälki  
LA11 Osaamisen kehittäminen ja elinikäinen oppiminen Kyllä Verkkosivut: Henkilöstö  
      Kestävän median vuosi 2013: Henkilöstö  
LA12 Kehityskeskustelut ja suoritusarvioinnit Kyllä Verkkosivut: Henkilöstö  
      Kestävän median vuosi 2013: Henkilöstö  
LA13 Hallintoelinten ja henkilöstöryhmien monimuotoisuus Kyllä Kestävän median vuosi 2013: Henkilöstö Naisten osuus johtotehtävissä
LA14 Naisten ja miesten peruspalkkojen suhde henkilöstöryhmittäin Kyllä Kestävän median vuosi 2013: Henkilöstö  
HR3 Ihmisoikeusohjeistuksiin liittyvät koulutukset Osittain Verkkosivut: Ajatusjälki Ei tuntimääriä, mutta periaatteet: Journalistien eettiset ohjeistukset
HR4 Syrjintätapausten ja niihin liittyneiden toimenpiteiden lukumäärä Kyllä Verkkosivut: Henkilöstö Ei tapauksia
HR10 Ihmisoikeuskartoitusten laajuus Kyllä Verkkosivut: Ajatusjälki  
HR11 Ihmisoikeusluokkausten määrä Kyllä   Ei tapauksia
SO1 Yhteisöihin vaikuttavien käytäntöjen luonne ja laajuus Kyllä Verkkosivut: Yhteisöt  
      Kestävän median vuosi 2013: Yhteisöt  
      Verkkosivut: Ympäristö  
      Kestävän median vuosi 2013: Ympäristö  
      Verkkosivut: Kestävä Alma Media  
SO5 Osallistuminen vaikuttamiseen Osittain Verkkosivut: Kestävä Alma Media  
      Verkkosivut: Ympäristö  
SO6 Poliittisille puolueille ja poliitikoille myönnetyt alennukset Kyllä Verkkosivut: Liiketoiminta Vaalimainonta-alennukset
SO8 Määräystenmukaisuus Kyllä   Ei tapauksia
M2 Journalismin etiikan seuranta Kyllä Verkkosivut: Ajatusjälki  
      Kestävän median vuosi 2013: Ajatusjälki  
M3 Journalismin eettisten käytäntöjen kehittäminen Kyllä Verkkosivut: Ajatusjälki  
      Kestävän median vuosi 2013: Ajatusjälki  
M4 Erilaiset yleisöt huomioiva sisällön jakaminen Kyllä Verkkosivut: Kestävä Alma Media  
      Verkkosivut: Yhteisöt  
      Kestävän median vuosi 2013: Yhteisöt  
M5 Sisällön jakamisen seuranta Osittain Verkkosivut: Ajatusjälki Prosessit raportoitu
      Kestävän median vuosi 2013: Ajatusjälki  
      Verkkosivut: Yhteisöt  
      Kestävän median vuosi 2013: Yhteisöt  
      Verkkosivut: Kestävä Alma Media  
M6 Vuorovaikutus yleisön kanssa Kyllä Verkkosivut: Kestävä Alma Media  
      Verkkosivut: Yhteisöt  
      Kestävän median vuosi 2013: Yhteisöt  
      Verkkosivut: Ajatusjälki  
      Kestävän median vuosi 2013: Ajatusjälki  
PR5 Asiakastyytyväisyyteen liittyvät käytännöt Kyllä Verkkosivut: Kestävä Alma Media  
      Verkkosivut: Tuotteet  
      Kestävän median vuosi 2013: Liiketoiminta  
PR6 Markkinointiviestintään liittyvien lakien ja vapaaehtoisten sääntöjen noudattamista tukevat käytännöt Kyllä Verkkosivut: Tuotteet  
      Kestävän median vuosi 2013: Liiketoiminta  
M7 Mediataidon kehittäminen Kyllä Verkkosivut: Ajatusjälki  
      Kestävän median vuosi 2013: Ajatusjälki  

Vuosikatsaus 2013

Tilinpäätös 2013

Lisätietoa