Katse vuoteen 2014

Alma Median liiketoiminnan kehittämisen kulmakiviä ovat usean vuoden ajan olleet julkaisutoiminnan monimediaistaminen, digitaalisen palveluliiketoiminnan kasvattaminen sekä toimintamallien tehostaminen. Tätä strategiaa Alma Media jatkaa vuonna 2014 kiihdyttäen samalla digitaalisen liiketoiminnan kasvuvauhtia.

Markkinanäkymät

Kuluttajaluottamus ja yritysten investointihalukkuus laskivat Suomessa vuoden 2013 aikana pitkän ajan keskiarvon alapuolelle. Suomen BKT:n kehitys jatkui vuodenvaihteeseen 2013–2014 saakka nollakasvun tuntumassa.

Vuodenvaihteessa 2013–14 julkaistut taloudelliset ennusteet povaavat Suomen kansantaloudelle vain hidasta kasvua taantumavaiheen jälkeen. Tähän vaikuttavat monet rakenteelliset, kasvua hidastavat tekijät. Toisaalta euroalueen suhdanne on taittumassa, ja Ruotsin ja Norjan kansantalouksien kehitys on suotuisaa.  

Kaupallisen median näkökulmasta Suomen kansantalouden kehitysnäkymät antavat aihetta ainoastaan varovaiseen optimismiin. Mikäli talous kääntyy ennustettuun hitaaseen kasvuun, voidaan olettaa, että mainonnan investointien alamäki pysähtyy ja kääntyy maltilliselle kasvu-uralle.

Kuluttajien mediakysyntä pirstaloituu edelleen esimerkiksi älypuhelinten ja tablet-laitteiden käytön lisääntyessä. Mediakulutuksen kysyntä suuntautuu voimakkaasti digitaaliseen ja etenkin mobiiliin mediaan.

Mainostajat seuraavat kuluttajien perässä uusiin kanaviin. Markkinointiviestinnässä oma ja ansaittu media  kasvattavat osuuttaan markkinoijien salkussa ostetun median rinnalla. Markkinoijien mahdollisuudet ohittaa perinteinen media kasvavat.

Markkina-asema ja strategia

Alma Median strategia vuosille 2014–2016 pysyy ytimeltään samana. Yhtiö keskittyy julkaisutoiminnan monimediaistamiseen, digitaalisten palveluiden kasvattamiseen ja tehokkaaseen yhteistyöhön konsernin sisällä. Yhtiön loppuvuodesta 2013 julkaisema iso tavoite on kasvattaa digitaalinen liikevaihto 50 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. 

Strategian toteutuksen painopisteet ovat:

 • Sisältöjen monimediaistaminen
 • Markkinointiviestinnän ratkaisut
 • Digitaaliset palvelut
 • Voimavarat ja osaaminen

Alma Medialla on Suomessa erittäin vahva markkina-asema verkko- ja mobiilimediassa voimakkaan kehittämisen ja onnistuneiden investointien ansiosta. Asemaa vahvistetaan edelleen uusilla tuote- ja palveluinnovaatioilla sekä hyödyntämällä yhtiön koko markkinointivoima. Digitaalisista palveluista muodostuvan mediaverkoston laajaa tavoittavuutta voidaan tarjota mainostajille uusilla, aiempaa tehokkaammin kohdeyleisöt tavoittavilla keinoilla.

Alma Media panostaa voimakkaasti myös liikkuvaan kuvaan osana digimedian tarjontaansa.

Yhtiön kustantamaan painettuun mediaan kohdistuu sekä kulutustottumusten muutoksen että taloudellisen taantuman aiheuttamia paineita. Alueellisten sanomalehtien strategian painopisteinä ovat sisältöjen monimediaistaminen ja digitaalisten sisältöjen maksullisuus. Tämän lisäksi tehdään yhteistyössä muiden lehtitalojen kanssa tehokkuutta parantavia toimenpiteitä, muun muassa sisältöyhteistyöllä. Sanomalehtipainamisen uudet tekniset mahdollisuudet hyödynnetään täysimääräisesti. Jakelun kasvavat haasteet hoidetaan niin, että kustannustehokkuus ja samalla palvelutaso ydinalueilla säilyvät.

Talousinformaation ja yritystiedon toimittajana Alma Media on Suomessa markkinoiden johtava toimija. Tämän alueen digitaalista media- ja palvelutarjontaa vahvistetaan edelleen. Yksi painopisteistä on maksullisen digitaalisen sisällön myynnin kiihdyttäminen. 

Rekrytointi- ja urapalveluissa Alma Media on viime vuosina tehtyjen onnistuneiden yritysostojen ansiosta päässyt markkinajohtajaksi Suomen lisäksi Baltiassa ja useissa itäisen Keski-Euroopan maissa. Asemaa vahvistetaan lisäinvestoinneilla ja keskittymällä asiakkaiden palvelemiseen rekrytoinnin koko arvoketjussa.

Onnistuminen ja hyvän tuloksen tekeminen käynnissä olevassa median murroksessa vaatii sekä johtamisen että osaamisen kehittymistä kaikilla organisaatiotasoilla. Yhtiö on käynnistänyt muun muassa esimiesten osaamisen kehitysohjelman, jota viedään vuonna 2014 täysimääräisesti eteenpäin.

Alma Median tavoitteena on tuottaa digitaalisen kasvun keihäänkärkiensä avulla kiinnostavia uusia, alan toimintamalleja muuttavia avauksia markkinoille vuoden 2014 aikana.

Voitonjakoehdotus

Alma Median 25.11.2013 julkistamissa pitkän aikavälin taloudellisissa tavoitteissa huomioidaan kasvun edellyttämät investoinnit, yhtiön kasvua varten ottaman velan takaisinmaksu ja voitonjako osakkeenomistajille.

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2013 olivat 23 905 611 (8 014 054) euroa. Tilikauden päättymisen jälkeen yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Alma Median hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilivuodelta 2013 maksetaan pääoman palautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,10 (2012 osinko 0,10) euroa osaketta kohden. Tilinpäätöshetken, 31.12.2013, osakkeiden lukumäärän perusteella pääomanpalautuksen määrä on yhteensä 7 548 685 (2012 osinko 7 548 685) euroa. 

Lisäksi hallitus esittää yhtiökokoukselle valtuutusta päättää lisäpääoman palautuksesta enintään 0,10 euroa/osake. 

Näkymät vuodelle 2014

 Tilinpäätöstiedotteessaan 13.2.2014 Alma Media arvioi näkymiä vuodelle 2014 seuraavasti:

Talouskasvun arvioidaan Euroopassa vähitellen vahvistuvan, mutta pysyvän Suomessa vielä heikkona vuoden 2014 ensimmäisellä puoliskolla. Mediamainonnan laskun arvioidaan hidastuvan ensimmäisen vuosipuoliskon kuluessa.

Alma Media arvioi, että vuoden 2014 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto on vuoden 2013 vastaavan ajanjakson tasolla tai hieman tätä alempana. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan välillä 9,0 – 10,5 milj. euroa. Vuoden 2013 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 151,2 milj. euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 10,1 milj.euroa.

Kestävässä mediassa tapahtuu vuonna 2014

Kestävä media -yritysvastuuohjelma luo raamit Alma Median vastuullisuudelle. Vuonna 2014 ohjelman painopisteet ovat:

 • Vastuullisuus tiiviisti almamedialaisten arkipäivään
  • Almamedialaisten osallistaminen yritysvastuun kehittämiseen esimerkiksi työpajojen ja kehityshankkeiden kautta
  • Työhyvinvointiin ja -ympäristöön liittyvien yritysvastuukampanjoiden järjestäminen
 • Vastuullisuus integroiduksi osaksi tuote- ja palvelukehitystä
  • Kestävään kehitykseen liittyvän verkkopalvelun rakentaminen
  • Vastuullisuuden tuominen osaksi mainonnan ja markkinoinnin valtavirtaa yhdessä asiakkaiden kanssa
  • Vastuullisuuden integroiminen osaksi ICT-hankintoja
 • Avoimen yritysviestinnän kehittäminen
  • Kestävä media -kokonaisuuden viestiminen
  • Menestyminen vastuullisen sijoittamisen indekseissä ja kyselyissä, kuten Carbon Disclosure Project -ilmastokyselyssä
 • Vastuullinen vaikuttaminen
  • Yhteiskunnallinen osallistuminen: mm. Vastuullinen kesäduuni 2014 - ja Myrsky-kampanjat, yhteiskunnallisiin kysymyksiin tarttuvat teemaseminaarit
  • Media-alan vastuullisuuden edistäminen: mm. Nordic Media CR Forum ja Shape-tutkimusryhmä, LVM:n Vihreä ICT-toimintasuunnitelma, Media ja demokratia -seminaarisarja
  • Ratkaisun paikka 2014 -yritysvastuutapahtuman mediakumppanuus

Vuosikatsaus 2013

Tilinpäätös 2013

Lisätietoa