Kestävä media

Mediakulutuksen ja kuluttajakäyttäytymisen muutokset vaativat mediasektorilta uudistumista. Osa Alma Median vastausta näihin haasteisiin on Kestävä media -ohjelma, joka vaalii journalistisia arvoja, mutta integroi myös yritysvastuun kaikkeen toimintaan.

Viimeisten vuosien aikana Alma Media on kehittänyt voimakkaasti Kestävä media -ohjelmaansa sekä omassa toiminnassaan että tuomalla teeman yhteiskunnalliseen keskusteluun. Aktiivisuutensa ansiosta Alma Medialla on vahva asema media-alan yritysvastuun suunnannäyttäjänä Pohjoismaissa.

Tavoitteet ja toimenpiteet 2013

Vuonna 2013 yritysvastuun painopisteet olivat journalismin ja mainonnan yhteiskunnallisissa vaikutuksissa. Lisäksi Alma Media jatkoi omia toimiaan ja yhteistyötään media-alan ympäristövaikutusten pienentämiseksi ja nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi.

Mediayhtiön suurimmat vaikutukset syntyvät sisällöistä. Kullakin Alma Mediaan kuuluvalla medialla on vastuu journalistisesta sisällöstään. Alma Median tehtävänä on herättää keskustelua sananvapauteen liittyvästä vastuusta ja lisätä tietoisuutta siitä ajatusjäljestä, jonka media jättää yleisöihin ja yhteiskuntaan. Vuoden 2013 aikana Alma Media osallistui aktiivisesti ajatusjälkeä (engl. brainprint) koskevaan tutkimukseen ja keskusteluun niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Journalismin vaikutusten ohella puhuttiin myös mainonnan vaikutuksista ja siitä, kuinka kulutuksen rinnalla mainonnalla voidaan edistää myös kestävää kehitystä.

Toisena painopisteenä oli median ympäristövaikutuksiin liittyvän työn ja yhteistyökumppanuuksien jatkaminen. Alma Media nousi ensimmäisenä ja ainoana pohjoismaisena mediayhtiönä CDLI-ilmastoindeksiin. Siihen kuuluu 27 pohjoismaista pörssiyhtiötä, joissa ilmastoasioiden läpinäkyvyys on parhaalla tasolla. Alma Median vuonna 2012 julkaisema ympäristötutkimus painetun ja digitaalisen median vaikutuksista herätti edelleen laajaa kiinnostusta, ja tutkimusta hyödynnettiin esimerkiksi mainonnan ympäristövaikutusten arvioimisessa. Osoituksena ympäristötyöstään Alma Media sai vuonna 2013 uudelle Töölönlahden toimitalolleen ja Tampereen painolleen LEED-ympäristösertifikaatit.

Nuorisotyöttömyyden torjunta oli vuoden kolmas painopiste. Jo kolmatta vuotta Alma Media ja siihen kuuluva Monster.fi olivat pääyhteistyökumppaneina mukana tukemassa ja toteuttamassa Suomen lasten ja nuorten säätiön Vastuullinen kesäduuni -hanketta. Vuoden 2013 kampanjaan osallistui 174 vastuullista työnantajaa, ja kampanjan puitteissa tarjottiin yli 35 000 kesä- ja kausityöpaikkaa.

Kestävä media -ohjelma toteutuu Alma Median ja jokaisen almamedialaisen tapana toimia ja työtehtävissään tekeminä valintoina. Näin ollen Alma Median yritysvastuutavoitteita toteuttavat kaikki työntekijät ja yksiköt omalla jokapäiväisellä toiminnallaan, eikä erillisten yritysvastuutavoitteiden viestiminen ole aina mahdollista tai edes mielekästä. Alma Media on kuitenkin asettanut myös erillisiä yritysvastuutavoitteita, jotka tukevat vastuutekojen toteuttamista arjessa. Ohessa esitettyjen lisäksi yritysvastuuseen liittyviä tavoitteita on kuvattu esimerkiksi ympäristöä ja henkilöstöä käsittelevissä osioissa. 

Katso taulukko – Tavoitteet ja toimenpiteet 2013

Henkilöstö

Yksikkörajat ylittävä yhteistyö ja verkostoituminen, esimiestyön kehittäminen ja digitaalisen osaamisen kartuttaminen leimasivat Alma Median henkilöstön vuotta 2013. Helsingin uudet toimitilat ja Tampereen uusi painotalo paransivat työolosuhteita, mikä vaikutti myös henkilöstön hyvinvointiin. Erityisesti Helsingin almamedialaiset yhteen kokoava Töölönlahden toimitalo mahdollisti yksiköiden välisen yhteistyön, osaamisen jakamisen ja verkostoitumisen uudella tavalla. Vuonna 2013 syntyivät esimerkiksi nuorten ja nuorenmielisten Young Alma Medians -verkosto ja ohjelmistokehittäjien devaajaverkosto. Yritysvastuun puitteissa järjestettiin kolme kaikille almamedialaisille avointa työpajaa, joissa henkilöstö pääsi mukaan kehittämään Kestävä media -toimintaa.

Vuosi 2013 päättyi joka toinen vuosi toteutettavaan henkilöstökyselyyn, johon vastasi kaikkiaan lähes 2 000 almamedialaista. Tutkimukseen vastasi noin 84 % henkilöstöstä pois lukien paino- ja jakeluyksikkö Alma Manun. Yksikön vastausprosentti jäi edellisvuosien tapaan matalaksi (alle 40 prosenttia), sillä jakajia on hankalampi tavoittaa verkkopohjaiseen kyselyyn kuin muuta henkilöstöä.

Kyselyyn vastanneet kokevat erityisesti esimiestyön parantuneen edellisistä mittauksista. Tämä on näkynyt rohkeutena tarttua ongelmiin ja palautteenannon sekä palkitsemisen kehittymisenä. Esimiestyön ohella kiitosta sai toimintatapojen kehittyminen ja joustavuuden lisääntyminen. Helsingin almamedialaisten vastauksissa kiiteltiin lisäksi uusien toimitilojen myötä parantunutta työskentely-ympäristöä.

Merkittävimmiksi kehityskohteiksi tutkimuksessa nousivat mediatoimialan muutoksesta kumpuavat asiat. Työn stressaavuuden koettiin lisääntyneen ja toimialan tulevaisuus nähtiin epävarmana. Tämä heijastui myös epäselvyyksinä yhteisistä tavoitteista ja päämäärästä. Henkilöstökyselyn pohjalta yhdeksi koko konsernin yhteiseksi toimenpidealueeksi nousi almamedialaisten digitaalisen osaamisen kehittäminen.

Kevään 2014 aikana kyselyn tulokset käydään esimiehen johdolla läpi tiimeittäin, ja keskustelun pohjalta laaditaan konkreettiset kehityssuunnitelmat mitattavine tavoitteineen ja vastuuhenkilöineen. Seuraavan kerran laaja henkilöstökysely tehdään syksyllä 2015.

Kansainvälisten yritysostojen, uudelleenorganisoitumisen ja digitaalisen liiketoiminnan rekrytointien myötä Alma Mediaan saatiin uudenlaista osaamista ja entistä paremmat edellytykset osaamisen jakamiselle. Digitaalisten palvelujen parissa ja Suomen ulkopuolella työskentelevien osuus kasvoi vuonna 2013. Vuoden 2013 aikana Alma Median palveluksessa oli keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna (ilman jakajia) 1 965 (1 910) henkilöä. Lehdenjakajien lukumäärä oli keskimäärin 998 (1 006). Alma Median henkilöstö jakaantui 45 paikkakunnalle Suomessa ja seitsemässä muussa Euroopan maassa. Tammikuussa 2014 mukaan tulivat lisäksi Puola ja Unkari uusina toimintamaina, kun Alma Career Oy aloitti toimintansa.

Monipuolista osaamisen kehittämistä

Mediakentän digitalisoituminen tarkoittaa uudenlaisia osaamistarpeita ja henkilöstön osaamisen jatkuvaa kehittämistä. Valmennusten ohella osaamisen jakamiseen on panostettu laajalla organisaatiouudistuksella. Tekemisen lähtökohtana on nyt aiemmat yksikkörajat ylittävä yhteistyö. Uudenlaista osaamista on saatu esimerkiksi digitaalisiin rekrytointipalveluihin kansainvälisten yritysostojen kautta. Digitaalisen kehityksen puolella osaaminen on laajentunut Alma Diverso -yksikön rekrytoinneilla. Töölönlahden yhteiset tilat toimivat luontevana osaamisen kohtaamispaikkana ja mahdollistavat sujuvan joukkuepelin.

Vuoden 2013 valmennuksissa painottuivat digitaalinen osaaminen, muutoksen hallinta ja valmentava esimiestyö. Vuoden aikana käynnistettiin esimiestyön kehittämisohjelma Alma flow, jonka tavoitteena on kehittää johtamiskulttuuria ja tukea henkilöstön sitoutuneisuutta ja motivaatiota valmentavan esimiestyön avulla. Ohjelman painopisteitä ovat muun muassa luottamuksen rakentaminen, muutosjohtaminen, innovatiivinen ilmapiiri, valmentava johtaminen, digiosaaminen ja viestintä. Alma flow -ohjelma lisää myös esimiesten mentorointia ja muita esimiestyötä tukevia kehittämistyökaluja.

Vuonna 2011 aloitettu ensimmäinen Jokeri-kehittämisohjelma saatiin päätökseen vuonna 2013. Ohjelman tavoitteena oli valmentaa henkilöitä vaativampiin tehtäviin ja hyödyntää heidän osaamistaan erilaisissa liiketoiminnan kehittämistehtävissä.

Kaikkiaan Alma Media järjesti vuonna 2013 henkilöstölleen yhteensä lähes 1 000 valmennuspäivää. Yhtiön järjestämien, koko henkilöstölle avointen valmennusten ohella henkilöstö täydensi osaamistaan myös muissa ulkopuolisten tahojen järjestämissä koulutuksissa, jotka eivät sisälly raportoituun lukuun.

Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistetään

Alma Median yksikkökohtaisiin tasa-arvosuunnitelmiin sisältyvät käytännölliset ja yksityiskohtaiset tavoitteet, toimenpiteet, aikataulut, vastuuhenkilöt ja mittarit. Tasa-arvosuunnitelmat ovat osa henkilöstö- ja koulutussuunnittelua, ja niitä päivitetään vuosittain.

Vaikka Alma Mediassa sukupuolten väliset palkkaerot ovat vastanneet Suomen keskimääräistä palkkarakennetta, palkkatasa-arvon parantaminen on ollut konsernissa keskeisenä kehittämisen kohteena. Siinä on onnistuttu lähes kaikissa henkilöstöryhmissä muun muassa kohdistamalla yrityskohtaisia eriä palkkatasa-arvoa edistävästi. Vuoden 2012 positiivisen kehityksen jälkeen palkkatasa-arvotilanne pysyi vuonna 2013 lähes ennallaan edellisvuoteen verrattuna. Poikkeuksena tästä ylempien toimihenkilöiden palkkatasa-arvo heikkeni jonkin verran.

Vuonna 2013 naisten osuus Alma Median esimiehistä, ylimmästä johdosta ja johtoryhmästä kasvoi edellisvuodesta. Joulukuun lopussa 2013 esimiesasemassa toimivista miehiä oli 55 prosenttia (vuonna 2012: 57 %) ja naisia 45 prosenttia (43 %). Ylimmässä johdossa naisia oli 39 prosenttia (31 %), konsernin johtoryhmässä 22 prosenttia (10 %) ja emoyhtiön hallituksessa 13 prosenttia (14 %).

Monikulttuurisuus lisääntyy Alma Mediassa

Median tulevaisuuden rakentamiseen tarvitaan mahdollisimman monenlaisia almamedialaisia. Henkilöstön monimuotoisuuden merkitys ikääntyvässä ja kansainvälistyvässä yhteiskunnassa on kasvanut. Alma Mediassa erityisesti jakelutoiminta tarjoaa työllistymismahdollisuuksia myös muualta Suomeen muuttaneille osaajille. Maahanmuuttajien osuus koko jakeluhenkilöstöstä on hieman yli 17 prosenttia, Pirkanmaalla jopa noin 26 prosenttia. Monimuotoisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin tartutaan paino- ja jakeluyksikkö Alma Manussa vuonna 2014: monikulttuurisuuden huomioiminen on kirjattu vuoden 2014 toimintasuunnitelman yhdeksi tavoitealueeksi.

Työssä jaksamisen, henkilöstön moninaisuuden ja yhteiskunnallisen vastuun mittarina Alma Media seuraa konsernin keskimääräistä eläköitymisikää, joka vuonna 2013 oli 63 vuotta (2012: 63,2).

Monimuotoisuus lisääntyi edellisvuoden tapaan myös vuonna 2013 kansainvälisten yritysjärjestelyjen myötä. Alma Median digitaaliset rekrytointipalvelut koottiin Alma Career Oy:ksi, jonka osaksi Monster Worldwiden Puolan, Unkarin ja Tšekin toiminnot tulivat. Kansainvälisyyden lisääntyminen asettaa tulevina vuosina uusia haasteita johtamiselle, mutta tarjoaa samalla merkittäviä mahdollisuuksia erilaisen osaamisen, uudenlaisten käytäntöjen ja tuoreiden näkökulmien muodossa.

Uudet toimitilat työhyvinvoinnin vetureina

Vuodenvaihteessa 2012–2013 Alma Median henkilöstö Helsingissä muutti ensimmäistä kertaa yhteisiin tiloihin, kun konsernin uusi toimitalo valmistui Töölönlahdelle. Henkilöstö osallistui talon suunnitteluun alusta asti. Yksikkökohtaisten työryhmien lisäksi almamedialaiset pääsivät vaikuttamaan uuteen työympäristöönsä ideointiryhmän, Helmi-aloitejärjestelmän, pilottikokeilujen ja erilaisten äänestysten kautta. Yhteinen toimitila on vienyt eteenpäin monia vastuullisuuden ja toiminnan kehittämisen kannalta keskeisiä asioita, kuten osaamisen jakamista, työhyvinvointia ja yksikkörajat ylittävää yhteistyötä.

Töölönlahden uutta toimitaloa suunniteltaessa kiinnitettiin erityistä huomiota esimerkiksi sisäilman laatuun, työpisteiden ergonomiaan ja tilojen valaistukseen. Liikuntaan kannustetaan muun muassa lainattavilla polkupyörillä, ja lounasravintolan valikoimassa kiinnitetään huomiota ruoan terveellisyyteen. Lisäksi järjestetään henkilöstön yhteisiä tempauksia, kuten Porraspäiviä. Myös muilla Alma Median toimipaikoilla työhyvinvointi oli vahvasti esillä vuoden aikana. Esimerkiksi Alma Manussa suunniteltiin vuonna 2014 alkavaa Manu reenaa -ohjelmaa, joka tähtää kaikkien työntekijöiden työhyvinvoinnin edistämiseen ja ylläpitämiseen.

Työtapaturmien määrä nousi hieman vuonna 2013. Suurin osa Alma Median työtapaturmista ja työmatkatapaturmista tapahtuu lehtien jakelussa, jossa sääolosuhteet vaikuttavat merkittävästi työolosuhteisiin ja onnettomuusalttiuteen. Jakajien työturvallisuus on nostettu jakelun keskeiseksi painopisteeksi, ja vuoden 2014 toimintasuunnitelmaan on kirjattu omana tavoitteenaan jakelijoiden työturvallisuus. Tavoitteena on puolittaa tapaturmien määrä jakelussa jakson aikana ja luoda pohja jatkuvalle kehitystyölle. Vastuullisuus ja erityisesti työturvallisuusasiat, kuten oikea vaatetus, liukkauden esto ja kulkeminen, olivat keskeinen osa jakajien valmennuksia.

Alma Median uuden, Tampereella vuonna 2013 käyttöönotetun painolaitoksen suunnittelussa kiinnitettiin huomiota erityisesti työturvallisuuteen ja henkilöstön hyvinvointiin. Näin pyritään minimoimaan painossa ja jakelussa tapahtuvat tapaturmat.

Lue lisää aiheesta: Kestävä media ja henkilöstö.

Ajatusjälki

Vuonna 2013 Alma Median Kestävä media -ohjelman yhtenä tärkeimmistä painopisteistä oli median ajatusjäljen eli mediasisältöjen yhteiskunnallisten vaikutusten tiedostaminen ja kartoittaminen. Alma Media osallistui ajatusjälkeä koskevaan kansainväliseen keskusteluun ja toi ajatusjäljen käsitteen Suomeen.

Alma Media oli vuonna 2013 mukana ajatusjälkeä koskevan Mirrors or Movers  -raportin kokoamisessa ja julkistusseminaarissa. Raportissa tunnistetaan tapoja, joilla media vaikuttaa sisältöjensä kautta valintoihin ja todellisuuden rakentumiseen. Kansainvälisen keskustelun ohella Alma Media järjesti ajatusjäljestä sisäisen ”Toimittaja – tekijä vai toteaja?” -tilaisuuden. Ajatusjälki on Kestävä media -ohjelman kärkiteemoja myös vuonna 2014, jolloin keskustelua aiheesta on tarkoitus jatkaa muun muassa uuden Mirrors or Movers -konferenssin puitteissa.

Läpinäkyvä ja vuorovaikutteinen media vastuullisuuden kulmakivenä

Viime vuosina journalismin arvoperusta ja sen vaikutukset ovat nousseet vahvasti kansainväliseen julkiseen keskusteluun. Tämän taustalla ovat olleet useat Isossa-Britanniassa julkisuuteen tulleet tapaukset, joissa journalismin etiikka ja läpinäkyvyys eivät ole täyttäneet vastuullisen journalismin periaatteita. Keskustelu on omalta osaltaan vahvistanut Alma Median lehtien ja verkkopalvelujen pyrkimystä avoimeen ja läpinäkyvään journalismiin, joka perustuu yhtäältä alan aktiivisesti toimivaan itsesäätelyyn, toisaalta medioiden omiin, yhteisiä Journalistin ohjeita tiukempiin eettisiin periaatteisiin.

Vastuullisen journalismin lähtökohtana on avoimuus. Yksi osa avointa journalismia on mediayritysten yritysvastuuraportointi. Keväällä 2012 Global Reporting Initiative (GRI) -yritysvastuuorganisaatio julkaisi mediasektorille suunnatun erikoisohjeistuksen, jonka luomiseen Alma Media osallistui muun muassa kommentoimalla sitä. Vuonna 2013 Alma Media julkaisi ensimmäisenä suomalaisena mediayhtiönä GRI:n Media Sector Supplement -ohjeistuksen mukaisen yritysvastuuraportin.

Alma Aluemediassa on läpikäyty laajoja organisaatio- ja toimintamallin uudistuksia viime vuosina. Tuorein niistä on vuonna 2013 suunniteltu Aamulehden uudistus, jossa laajan sisältöuudistuksen ohella muutetaan lehden koko tabloidiformaattiin. Uudistuksen keskeinen tavoite on taata kestävän, avoimen ja läheisen journalismin edellytykset tulevaisuudessa, jolloin elämäntavan ja median murros luovat sisältöjen monipuolisuudelle ja niiden monikanavaiselle jakamiselle aivan uudenlaisen toimintaympäristön.

Sananvapauden edistäminen ja tukeminen on myös yksi Alma Median lehtien keskeisistä vastuista. Sananvapauden päivänä 3.5.2013 Alma Media järjesti yhdessä Alma Aluemedian kanssa sosiaalisessa mediassa Eläköön sananvapaus -kampanjan, jonka tavoitteena oli herättää suomalaiset ymmärtämään sananvapauden arvo ja käyttämään vapauttaan vastuullisesti – unohtamatta sananvapauteen liittyvää iloa. Kampanja tavoitti verkossa lähes 7 500 sananvapaudesta kiinnostunutta.

Julkisen sanan neuvosto valvoo mediaa

Julkisen sanan neuvoston (JSN) päätökset, lukijapalaute ja -paneelit sekä oikaisupyynnöt toimivat kaikki luotettavuuden ja vastuullisen journalismin mittareina. Alma Median lehdet käsittelevät päätökset lehtikohtaisesti päätoimittajan johdolla ja kehittävät tältä pohjalta toimintaansa.

Vuonna 2013 JSN teki kaikkiaan 113 päätöstä, jotka liittyivät muun muassa oikaisuihin ja piilomainontaan. Näistä 19 koski Alma Median medioita. Alma Mediaa koskevista päätöksistä 32 prosenttia oli langettavia, kun kaikista JSN:n päätöksistä 35 prosenttia oli langettavia. JSN:n päätösten kokonaismäärä nousi huomattavasti vuodesta 2012, mutta Alma Mediaa koskettavien päätösten määrä laski. Langettavien päätösten osuus kaikista Alma Mediaa koskevista päätöksistä laski hieman. 

Lue lisää aiheesta: Kestävä media ja ajatusjälki.

Ympäristö

Vuoden 2013 aikana Alma Median ympäristövastuuta vei eteenpäin uuden toimitalon ja uuden painon valmistuminen. Molemmat saivat valmistuessaan LEED-ympäristösertifikaatit. Toinen viimevuosien merkittävä ympäristöpanostus, Alma Median toteuttama printti- ja verkkomedian ympäristövaikutusten ja niiden viestinnän ympäristötutkimushanke saatiin päätökseen vuonna 2013. Alma Media sai vuonna 2013 myös kansainvälistä tunnustusta ilmastotyölleen: globaalissa Carbon Disclosure Project (CDP) -ilmastoselvityksessä Alma Media oli selvityksen paras pohjoismainen mediayritys ja kasvatti samalla pistemääräänsä edellisvuodesta. Samalla Alma Media nousi Climate Disclosure Leadership -indeksiin, johon kuuluu 27 Pohjoismaiden ilmastotyöltään parasta pörssiyhtiötä.

Ympäristövastuu vahvasti mukana rakennushankkeissa

Alma Median ja sen yksiköiden merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät paino- ja jakelutoimintaan, kiinteistöihin, hankintoihin ja matkustamiseen. Alma Median uusi Helsingin toimitalo ja Tampereella keväällä 2013 toimintansa aloittanut uusi sanomalehtipaino pienentävät suoria ympäristövaikutuksia siellä, missä ne ovat suurimmillaan. Molemmissa hankkeissa minimoitiin sekä rakentamisen että käytön aikaiset ympäristövaikutukset. Rakennuksille myönnettiin vuoden 2013 aikana LEED-ympäristösertifikaatit. Helsingin toimitalo ylsi sertifioinnissa ympäristöasioiden erinomaisesta huomioinnista kertovaan kultatasoon. Tampereen painotalo puolestaan on tiettävästi maailman ensimmäinen LEED-sertifioitu painotalo.

Helsingin toimitalossa ja sen sijainnissa ympäristöasiat huomioitiin esimerkiksi seuraavasti:

  • Energiatehokkaat talotekniikkaratkaisut
  • Parkkipaikat maan alla ja parkkihallissa sähköautojen latauspisteet
  • Rakennus- ja käyttövaiheen jätehuolto monipuolisine kierrätysmahdollisuuksineen
  • Erinomaiset julkiset liikenneyhteydet

Painotoiminnassa korostuvat materiaali- ja energiatehokkuus

Alma Media kehittää omaa ympäristövastuutaan parantamalla materiaali- ja energiatehokkuuttaan. Tietoa potentiaalisista tehostamismahdollisuuksista on saatu vuoden 2012 ympäristötutkimuksesta. Uusi paino ja toimitalo parantavat Alma Median kiinteistöjen energiatehokkuutta merkittävästi. Tampereen uudessa painorakennuksessa on muun muassa lämmön talteenottojärjestelmä, joka ottaa poistoilmasta talteen yli 80 prosenttia. Uuden painokoneen tuotantoteho on myös entistä parempi, ja pesuliuottimien ja veden käyttö on vähentynyt.

Uuden painon myötä materiaalihukka tulee pienentymään selvästi. Käyttöönottovuonna uuden painon makulatuuriprosentti* ei kuitenkaan vielä pienentynyt verrattuna vanhaan painoon, koska sisäänajovaiheen ongelmat ja testiajot tuottivat normaalia enemmän hukkamateriaalia. Vuoden 2014 tavoitteena on saada vertailukelpoiset tiedot makulatuurin osalta, jotta uuden painon ympäristötehokkuutta voidaan mitata ja kehittää.

Materiaalitehokkuuteen kuuluu myös jätteen hyötykäyttö: lähes kaikki painossa syntyvä jäte on toisten yritysten raaka-ainetta. Vuoden 2013 aikana lajittelutehokkuus parani entisestään, ja nyt kaikki painossa syntyvä jäte päätyy joko kierrätykseen tai muuhun hyötykäyttöön, eikä loppusijoitettavaa jätettä synny enää lainkaan.

Vuoden 2013 aikana painotoiminnan haitalliset VOC-päästöt (haihtuvat yhdisteet) onnistuttiin pitämään erittäin matalina. Painokoneen puhdistuksessa käytettävät kemikaalit ovat jo aiemmin olleet VOC-vapaita, ja vuodesta 2012 myös kostutusveden lisäaineiden VOC-aineet on vähennetty minimiin. Alma Median Tampereen paino kuuluikin kansainvälisesti ensimmäisiin painoihin, jotka ottivat nämä lähes VOC-päästöttömät lisäaineet käyttöön.

* Makulatuuriprosentti kertoo painotoiminnassa syntyvän hukkamateriaalin osuuden koko materiaalista.

Ekologisuus läsnä yhä vahvemmin ICT-hankinnoissa

Alma Media voi vaikuttaa ympäristörasitteisiinsa myös hankintojensa kautta. Tällä hetkellä ympäristö huomioidaan erityisesti sanomalehtipaperin hankinnassa, sillä paperinvalmistuksella on vaikutuksia paitsi ilmastonmuutokseen ja resurssien vähenemiseen, myös esimerkiksi luonnon monimuotoisuuteen. Vuonna 2013 Alma Median käyttämästä sanomalehtipaperista 75 prosenttia sisälsi kierrätyskuitua. Kaikesta Alma Median painoissa käytetystä sanomalehtipaperimassasta kierrätyskuidun osuus oli 38 prosenttia. Myös kemikaali- ja painolevyvalinnoissa ympäristöasiat ovat keskeinen hankintaperuste.

Kestävä media -ohjelman tavoitteena on, että ekologisuus otetaan yhä vahvemmin osaksi myös ICT-hankintoja. Ympäristötutkimus osoitti, että ICT-laitteilla ja -infrastruktuurilla on merkittäviä ympäristövaikutuksia, joiden tarkempi selvittäminen ja hillitseminen on erittäin tärkeää digitaalisen median käytön kasvaessa. Vuoden 2013 aikana aloitettiin ICT-hankintaketjun entistä tarkempi kartoitus niin ympäristöasioiden kuin sosiaalisen vastuunkin näkökulmasta. Hankintavolyymeiltään merkittävimpien kumppaneiden kanssa käytiin läpi hankintaketjua mahdollisimman pitkälle ja varmistettiin, että kumppaneilla on tarvittavat sertifikaatit. Tavoitteena on jatkaa vuoden 2014 aikana työtä merkittävimpien hankintaketjun riskien paikantamiseksi ja tarvittavien korjaustoimenpiteiden aloittamiseksi.

Myös konsernin leasing-autokannan keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä seurataan. Tavoitteeksi on asetettu keskipäästön vähentäminen 8 prosentilla vuodesta 2013 vuoteen 2016 mennessä. Vuonna 2013 konsernin autokannan keskimääräinen CO₂-päästöluku oli 141 g CO₂-ekvivalenttia per kilometri.

Yritysvastuun avoin viestintä lisää tietoisuutta

Sidosryhmien ympäristötietoisuuden lisääminen on yksi Alma Median tärkeimmistä tavoista vaikuttaa ympäristörasitteisiinsa. Vuonna 2013 ympäristöaiheista viestittiin sisäisesti Kestävä media -kiertueella Tampereella sekä räätälöidyillä valmennuksilla muun muassa mediamyyjille, jakajille, toimituksille sekä konsernin yritysvastuuverkoston jäsenille.

Vuonna 2013 järjestettiin toista kertaa Ratkaisun paikka -yritysvastuutapahtuma, jossa Alma Media oli päämediakumppanina. Alma Media oli mukana tarjoamassa tapahtumalle näkyvyyttä, juontajia ja puheenvuoron. Osallistumisen tavoitteena oli viedä yritysvastuuajattelua Suomessa eteenpäin, ja tavoitteessa onnistuttiin: tapahtuma ylitti noin 700 kävijällään ja erittäin myönteisellä palautteellaan kaikki tavoitteet. Alma Media on jälleen seuraavan Ratkaisun paikka -tapahtuman päämediakumppani toukokuussa 2014.

Alma Media osallistuu aktiivisesti toimialan yhteisiin ympäristöponnistuksiin, kuten Viestinnän Keskusliiton (VKL) ja VTT:n Shape-tutkimukseen, jossa tarkastellaan ihmisten mediankäyttöä ympäristövaikutusten näkökulmasta. Kansainvälisesti Alma Media vei koko painetun ja digitaalisen median ympäristöasioita vahvasti eteenpäin teettämällään ja aktiivisesti viestimällään tutkimustyöllä.

Vuonna 2013 Alma Media jatkoi ympäristövaikutustensa aktiivista viestimistä myös lukijoille ja käyttäjille. Kestävä media -viestinnän, joka näkyy muun muassa lehtien julkaisemina ympäristöfaktamainoksina, tavoitteena on kertoa median ympäristövaikutuksista ja neuvoa, miten lukijat voivat itse pienentää mediakulutuksensa ympäristövaikutuksia entisestään.

Alma Media liittyi vuonna 2012 ensimmäisten yritysten joukossa Helsingin kaupungin Ilmastokumppanit -verkostoon, jonka tavoitteena on luoda yhteistyötä ilmastopäästöjen vähentämiseksi ja yritysten kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Samalla julkistettiin Alma Median omat ilmastotavoitteet sisältävä ilmastositoumus. Vuonna 2013 Alma Media jatkoi aktiivista kumppanuuttaan esimerkiksi osallistumalla verkoston työpajan fasilitointiin ja suunnittelemalla omaa tapahtumaa Ilmastokumppanit-verkoston kanssa tammikuulle 2014.

Lue lisää aiheesta: Kestävä media ja ympäristö.

Ilmastonmuutoksen torjunnan tavoitteet

Katso taulukko – Ilmastonmuutoksen torjunta

Ympäristötunnusluvut

Katso taulukko – Ympäristötunnusluvut

*Hiilidioksidiekvivalentti on suure, joka kuvaa ihmisen tuottamien kasvihuonekaasujen ilmastovaikutusta eli kasvihuonekaasujen yhteenlaskettua globaalia ilmastoa lämmittävää vaikutusta (Global Warming Potential). Hiilidioksidiekvivalentti saadaan muuntamalla muiden kasvihuonekaasujen lämmittävä vaikutus vastaamaan hiilidioksidin ilmastovaikutusta eli globaalia lämmityspotentiaalia. 

Yhteisöt

Alma Medialla on monenlaisia suoria ja epäsuoria kulttuurisia, taloudellisia sekä yhteiskunnallisia vaikutuksia niihin yhteisöihin, joissa sillä on liiketoimintaa. Yhteisöt voivat olla pieniä paikkakuntia, joissa Alma Medialla on paikallislehtiä, tai verkkoyhteisöjä, jotka muodostuvat Alma Median tarjoamien palveluiden ympärille.

Uudistumista ja tapahtumia yhdessä paikallisyhteisöjen kanssa

Jotta media voi tukea yhteisönsä hyvinvointia, on sen vastattava muuttuvan maailman haasteisiin, ylläpidettävä omaa elinvoimaisuuttaan ja uudistuttava oman yhteisönsä tuella. Alma Median lehtien ja digipalveluiden vuotta 2013 leimasikin vahvasti uudistuminen yhteisöjä kuunnellen.

Suurimmat yhteisölliset uudistustyöt olivat Aamulehden tabloidiuudistus ja Lapin Kansan tablettikokeilu. Aamulehden lukijoiden sisältö- ja formaattitoiveita kuultiin ympäri Pirkanmaata rekkakiertueen merkeissä ja erilaisissa työpajoissa sekä verkkoalustan kautta. Aamulehden uudistuessa alkuvuodesta 2014 lukijoiden toiveet päästään viemään käytäntöön. Lapin Kansan lukijat Äkäslompolon ja Lisman kylissä puolestaan olivat mukana kehittämässä uusia jakelukanavia, kun aamujakelun ulottumattomissa olevat lukijat saivat koekäyttöön tablettilaitteet ja näköislehdet. Yhteisöjen ehdoilla tehdyistä uudistuksista voit lukea lisää Uudistuva journalismi -jutusta.

Myös digitaalisia palveluita uudistettiin yhdessä käyttäjäyhteisön kanssa. Esimerkkejä käyttäjäkokemusten avulla uudistetuista palveluista ovat Telkku.com, Kotikokki.net ja Etuovi.com. Käyttäjäyhteisöjä palvellaan myös yhä uusin tavoin, kuten lanseeraamalla Sisustusovi.com-palvelu.

Monimuotoisuuden ja -kanavaisuuden merkitys kasvaa mediakäytön muuttuessa

Monikanavaisuus on oleellinen osa Alma Median palveluita. Vuonna 2013 yhtiö panosti merkittävästi sekä perinteisten että uusien kanavien kehittämiseen. Painettua mediaa seuraavan yleisön palvelemiseksi käynnistyi Tampereella Alma Manun uusi, maailman modernein paino. Tablettitietokoneiden ja älypuhelinten käyttäjille puolestaan tarjottiin merkittävästi enemmän sisältöjä kuin edellisenä vuonna.

Sisältöjen monimuotoisuuden takaa erilaisten yleisöjen kuunteleminen ja palveleminen. Suomen kasvavaa senioriväestöä huomioidaan ja osallistetaan paljon erilaisissa lukijatutkimuksissa ja työpajoissa, joissa kehitetään mediapalveluja nimenomaan varttuneemmille käyttäjille. Nuorille tarjotaan kohdennettuja sisältöjä muun muassa sanomalehtiviikon projekteissa ja Iltalehden vuonna 2013 lanseeraamassa Fiidi.fi-palvelussa. Lisäksi nuoret osallistuivat esimerkiksi Aamulehden tabloidiuudistuksen suunnitteluun toimituksen järjestämässä työpajassa. Lapin Kansa on puolestaan ottanut saamelaisten, Suomen ainoan alkuperäiskansan, kulttuurin tukemisen agendalleen ja tarjoaa saamelaisia koskettavia uutisia heidän omalla äidinkielellään.

Taloudellista hyvinvointia Vastuullinen kesäduuni -kampanjalla

Toimintansa suorien ja epäsuorien vaikutusten lisäksi Alma Media tukee taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää kehitystä myös kumppanuuksien avulla. Yksi esimerkki on Suomen lasten ja nuorten säätiön (SLNS) kanssa vuonna 2013 kolmatta kertaa toteutettu nuorten työllisyyttä edistävä kampanja. Vastuullinen kesäduuni 2013 -kampanjassa haastettiin yrityksiä luomaan nuorille kesäksi hyvän kesätyön periaatteita noudattavia työpaikkoja. Kampanjalla haluttiin siirtää keskustelu nuorten heikosta työllisyystilanteesta sanoista tekoihin. Mukaan kampanjaan lähti 174 työnantajaa, jotka tarjosivat yhteensä yli 35 000 vastuullista kesätyöpaikkaa. Uutena ulottuvuutena kampanjassa järjestettiin työnantajille nuorten kohtaamiseen liittyviä Kesäduunikoutsi-koulutuksia kolmella paikkakunnalla sekä nuorille mentorointi- ja rekrytointitilaisuus Alma-talossa Helsingissä. Kampanja jatkuu jälleen vuonna 2014, ja tavoitteena on saada mukaan 300 kesätyönantajaa. Vuoden 2014 kampanjan teemana ovat vammaisten nuorten työuratoiveet ja työllistäminen.

Lue lisää aiheesta: Kestävä media ja yhteisöt.

Liiketoiminta

Kestävä media -ohjelmassa vastuullisella liiketoiminnalla viitataan liiketoiminnan eettisiin valintoihin ja vastuullisuuteen osana Alma Median tarjoamia tuotteita ja palveluita. Vuonna 2013 tietosuojan merkitys liiketoiminnan avainkysymyksenä korostui. Samalla jatkettiin työtä vastuullisen markkinoinnin ja mainonnan kehittämiseksi niin Alma Mediassa kuin koko toimialalla.

Eettiset toimintaperiaatteet ohjaavat toimintaa

Alma Median toimintaa ohjaavat eettiset periaatteet on koottu eettiseksi ohjeistukseksi, joka sisältää keskeisimmät vastuullisen johtamisen linjaukset ja periaatteet. Alma Media on sitoutunut YK:n Global Compact -aloitteeseen, ja laadittu ohje on linjassa aloitteen kymmenen periaatteen kanssa. Ohjeistus kertoo, miten vastuullisuus näkyy almamedialaisten jokapäiväisessä toiminnassa. Vuonna 2013 Alma Media edisti Global Compact -periaatteita muun muassa osallistumalla ICC Suomen yritysvastuun seurantaryhmään ja puhumalla Global Compact Nordic Network -konferenssissa Helsingissä lokakuussa. Alma Median Vuosikatsaus 2013 toimii myös yhtiön Global Compactin Communication on Progress -raporttina.

Tietosuojaa kehitetään osana vastuullista ajattelua

Luotettavuuden merkitys kasvaa, kun kauppa siirtyy yhä vahvemmin verkkoon ja erilaiset huijaus- ja väärinkäytösyritykset lisääntyvät. Luotettavuus yhdistää Alma Median digitaalisia verkkopalveluja. Vuonna 2013 tietosuojan merkitys kasvoi entisestään, ja kehityksen uskotaan jatkuvan samansuuntaisena tulevaisuudessa. Samalla alan sääntelyn odotetaan lisääntyvän, sillä EU-tasolla on vireillä tietosuojaa koskeva asetus.

Alma Media -konserni on sitoutunut suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä ja pyrkii tarjoamaan verkkosivustojensa vierailijoille turvallisen ja varman käyttökokemuksen. Lehti- ja palvelukohtaisten asiakasrekisterien käyttöä ohjaa muun muassa tietosuoja- ja henkilötietolainsäädäntö. Toiminnassa pyritään läpinäkyvyyteen: konsernin tietosuojakäytäntöihin liittyvä prosessi on kuvattu tarkemmin Tietosuoja-sivustolla. Vuoden 2013 aikana Alma Mediassa toteutettiin tietosuojaselvitys, ja kehitettiin selvityksessä tunnistettuja osa-alueita.

Asiakastietojen suojaaminen varmistetaan useilla erilaisilla toimenpiteillä. Kaikkien verkkopalvelujen palvelinsalit on pyritty suojaamaan fyysisiltä ja tietoteknisiltä hyökkäyksiltä. Palvelujen hyvällä saatavuusasteella taataan, että tarjonta on luotettavasti ja varmasti potentiaalisten ostajien tai vuokraajien saatavilla. Esimerkiksi Etuovi.comin, Vuokraovi.comin ja Autotalli.comin saatavuusaste on lähes 100 prosenttia.

* Saatavuusaste tarkoittaa aikaa, jolloin palvelut ovat asiakkaiden käytettävissä. Saatavuusasteeseen voivat vaikuttaa esimerkiksi tekniset ongelmat tai huoltokatkot.

Alma Median verkkopalvelujen asiakaspalveluviestintää on tutkittu, ja jokainen asiakaspalvelussa työskentelevä on saanut henkilökohtaisen kehityssuunnitelman, jonka tavoitteena on parantaa palvelukokemuksen laatua ja luotettavuutta edelleen.

Kestävästi tuotetulla mediatilalla on kysyntää

Alma Median mainostaja-asiakkaita kiinnostaa yhä useammin, miten Alma Media tukee omalla vastuullisuudellaan mainostajan kestävän kehityksen viestejä. Alma Media on omaksunut aktiivisen lähestymistavan mainonnan vastuullisuuteen. Vuonna 2013 selvitettiin yhteistyössä kansainvälisen mediayhtiön kanssa koko mainonnan arvoketjun ympäristövaikutuksia. Erityisfokuksessa olivat uudet tavat integroida yritysvastuu mediamyyntiin. Pilottihanketta pyritään jatkamaan vuonna 2014.

Tavoitteena on ollut paitsi tuoda esiin uutta tietoa mainonnan ekologisesta jalanjäljestä, mutta myös herättää keskustelua vastuullisesta mainonnasta. Vuoden 2013 aikana Alma Media järjesti vastuulliseen mainontaan ja markkinointiin liittyneen keskustelutilaisuuden henkilöstölleen ja puhui aktiivisesti aiheesta eri foorumeilla. Vuoden 2013 kärkiteema vastuullisessa mainonnassa oli niin sanottu goodvertising, joka tarkoittaa kestävän kehityksen viestejä sisältävää mainontaa. Goodvertising-mainonnalla pyritään edistämään kestävää kehitystä mainonnan ajatusjäljen avulla.

Vastuullisuus on oleellinen osa tuote- ja palvelukehitystä

Liiketoiminnan kehittämisessä ja uuden liiketoiminnan luomisessa pyritään vahvistamaan Kestävä media -näkökulmaa. Journalismi itsessään toteuttaa jo tätä tavoitetta, mutta mielenkiintoisia näkökulmia löytyy myös esimerkiksi digitaalisten palveluiden kehittämisestä. Kestävä media -näkökulmaa toi kehitystyöhön kesäkuussa 2013 järjestetty Vastuullinen liiketoiminta -työpaja, jossa almamedialaiset ideoivat ulkopuolisen asiantuntijan johdolla uutta, vastuullisuuteen liittyvää liiketoimintaa. Kestävä media -näkökulma tuotiin myös osaksi tutkimukselle ja kehitykselle keskeistä toimintaympäristöseurantaa.

Alma Median digitaaliset verkkopalvelut sekä Suomessa että muualla Euroopassa ovat jo integroineet vastuullisuuden osaksi palveluitaan. Esimerkiksi Monster.fi:n tarjontaan kuuluu nuorten työnhakua tukeva työelämäopas. Monsterin eJob Coach -työelämävalmentaja kiersi erilaisilla foorumeilla auttamassa muun muassa syrjäytymisvaarassa olevia nuoria työnhaussa. Lisäksi Monster teki aktiivista työtä nuorten työllisyyden edistämiseksi Vamos- , Elävä kirjasto- ja Vastuullinen kesäduuni -hankkeissa. Alma Career Oy:hyn kuuluva LMC-rekrytointitalo on puolestaan perustanut oman rekrytointipalvelun vapaaehtoistöitä hakeville ja tarjoaville.

Lue lisää aiheesta: Kestävä media ja liiketoiminta.

Vuosikatsaus 2013

Tilinpäätös 2013

Lisätietoa