Taloudellinen kehitys

Digitaalisen media- ja palveluliiketoiminnan hyvä kehitys vaimensi sanomalehtiliiketoiminnan heikosta markkinatilanteesta johtuvaa liikevaihdon ja liikevoiton laskua vuonna 2013.

Liikevaihto

Alma Median vuoden 2013 liikevaihto laski 6,2 % ja oli 300,2 (320,1) miljoonaa euroa. 

Digitaalisten tuotteiden ja palvelujen liikevaihto oli vuonna 2013 84,8 (77,8) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 8,4 %. Digitaalisten tuotteiden ja palvelujen osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 28,1 % (24,3 %). Painetun median liikevaihto oli 191,9 (217,2) miljoonaa euroa, ja sen osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 63,9 % (67,9 %).

Sisältöliikevaihto laski 5,7 % 115,3 (122,3) milj. euroon. Sisältöliikevaihto laski vertailukauden tasosta painetun median levikkien pienenemisen vuoksi. Digitaalinen sisältöliikevaihto kasvoi, mutta ei riittänyt kompensoimaan painetun median tilaus- ja irtonumerotuottojen laskua.

Ilmoitusmyynnin liikevaihto laski 8,3 % 147,3 (160,8) milj. euroon. Ilmoitusmyynnin osuus konsernin liikevaihdosta oli 49,1 % (50,2 %). Painettujen lehtien ilmoitusmyynti laski 18,1 % vertailukauden tasosta ja oli 80,0 (97,7) milj. euroa. Verkkoilmoitusmyynti kasvoi 7,6 % 66,5 (61,8) milj. euroon. Alma Median digitaalisten verkostotuotteiden myynti kasvoi merkittävästi tilikauden aikana. 

Palveluliikevaihto oli 37,6 (37,1) milj. euroa. Palveluliikevaihtoon sisältyvät mm. Kauppalehti Tietopalveluiden, asiakasmedian ratkaisuja tuottavan Alma 360 -ryhmän sekä E-kontakti.fi:n liiketoiminnot.

Liikevoitto ja tilikauden tulos

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 27,8 % 24,2 (33,5) milj. euroon ja oli 8,0 % (10,5 %) liikevaihdosta. Liikevoitto oli 27,0 (26,5) milj. euroa, ja se nousi 9,0 %:iin (8,3 %) liikevaihdosta. 

Liikevoittoon sisältyy nettomääräisesti kertaluonteisia eriä 2,8 (-7,0) milj. euroa. Tilikauden kertaluonteiset erät liittyivät raskaiden vaihtokoneiden ja ajoneuvojen markkinapaikka Mascuksen myyntivoittoon, omaisuuserien arvonalentumistappioon sekä uudelleenjärjestelykuluihin. Vertailukauden kertaluonteiset erät liittyivät pääosin toiminnan uudelleenjärjestelyihin sekä Markkinapaikat-liiketoiminnan taseeseen aktivoitujen tuotekehitysmenojen arvonalentumistappioon.

Tilikauden 2013 tulos oli 16,0 (17,4) milj. euroa ja tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä 18,1 (29,3) milj. euroa. Vuonna 2013 osakkuusyhtiöosakkeiden arvoon on kirjattu 5,0 milj. euron kertaluonteinen alaskirjaus.Tilikauden tulokseen sisältyi Markkinapaikat-liiketoiminnan yritysjärjestelyiden yhteydessä syntyneen ehdollisen kauppahinnansaatavan ja velkojen käypien arvojen muutoksia 1,1 (3,6) milj. euroa.

Tase ja rahoitusasema

Konsernitaseen loppusumma oli joulukuun 2013 lopussa 272,8 (245,1) milj. euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli joulukuun lopussa 34,9 % (36,5 %) ja oma pääoma osaketta kohden nousi 1,17 (1,08) euroon.

Konsernilla oli korollisia velkoja joulukuun lopussa yhteensä 109,9 (79,4) milj. euroa. Joulukuun lopussa korollisista veloista rahoitusleasingvelkoja oli yhteensä 74,9 milj. euroa ja lyhytaikaisia yritystodistuksia  35,0 milj. euroa.

Joulukuun lopussa konsernin korollinen nettovelka oli 97,6 (62,3) milj. euroa. Nettovelkojen kasvu johtui uuden painokoneen rahoitusleasingvelkojen sisällyttämisestä taseeseen.

Yritysjärjestelyiden yhteydessä syntyneiden käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen arvo oli 31.12.2013 yhteensä 2,0 (0,9) milj. euroa ja velkojen käypä arvo 0,3 (2,7) milj. euroa. Yritysjärjestelyiden yhteydessä syntyneet ehdolliset kauppahintavastikkeet ovat sidottu yhtiöiden vuoden 2013 liikevoittoon. 

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli tammi - joulukuussa 24,4 (24,9) milj. euroa. Rahavirta ennen rahoitusta oli 26,7 (-38,0) milj. euroa.

Alma Medialla on käytettävissä yksi 25 milj. euron ja kaksi 20 milj. euron suuruista rahoituslimiittiä, joista oli 31.12.2013 käyttämättä kaikki, yhteensä 65 milj. euroa. Sen lisäksi tilinpäätöshetkellä yhtiöllä oli 100 milj. euron yritystodistusohjelma Suomessa. Yritystodistusohjelmasta oli 31.12.2013 käyttämättä 65 milj. euroa.

Osake

Alma Median osake noteerataan NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä keskisuurten yhtiöiden listalla. Kaupankäynti Alma Median osakkeella muilla kauppapaikoilla oli vuonna 2013 hyvin vähäistä.

Tammi-joulukuussa NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä vaihdettiin yhteensä 8 130 118 Alma Median osaketta, mikä vastasi 10,8 % osakkeiden kokonaismäärästä. Osakkeen päätöskurssi katsauskauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä 31.12.2013 oli 2,99 euroa. Katsauskauden alin kaupankäyntikurssi oli 2,49 euroa ja ylin 5,00 euroa. Alma Media Oyj:n markkina-arvo oli katsauskauden lopussa 225,7 milj. euroa.  

Tutustu ajankohtaiseen kurssitietoon täällä.

Vastuullisen sijoittamisen indekseistä Alma Media on mukana NASDAQ OMX:n OMX GES Finland Sustainability -indeksissä, joka sisältää 40 johtavaa kestävän kehityksen suomalaisyhtiötä.  Lokakuussa 2013 Alma Media pääsi ainoana media-alan toimijana Pohjoismaiden Carbon Disclosure Leadership -indeksiin (CDLI), johon valitaan kansainvälisen CDP-ilmastokyselyn menestyneimmät yritykset.

Osinkoehdotus tilikaudelta 2013

Alma Median hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilivuodelta 2013 maksetaan pääoman palautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,10 (2012 osinko 0,10) euroa osaketta kohden. Tilinpäätöshetken, 31.12.2013, osakkeiden lukumäärän perusteella pääomanpalautuksen määrä on yhteensä 7 548 685 (2012 osinko 7 548 685) euroa.

Lisäksi hallitus esittää yhtiökokoukselle valtuutusta päättää lisäpääoman palautuksesta enintään 0,10 euroa/osake.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Alma Media julkisti marraskuussa 2013 yhtiön pitkän ajan taloudelliset tavoitteet tukemaan yhtiön strategian viestintää. 

Yhtiön pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:

Katso taulukko – Pitkän aikavälin tavoitteet

Taloudelliset tavoitteet heijastavat Alma Median strategian ja liiketoiminnan kehittämisen painopisteitä. Pitkän aikavälin tavoitteisiin päästään kehittämällä digitaalista media- ja palveluliiketoimintaa ja  parantamalla julkaisutoiminnan laatua ja kustannustehokkuutta. Alma Media pyrkii painottamaan investoinnit, velkojen takaisinmaksun ja voitonjaon sekä yhtiön että sijoittajan näkökulmasta optimaalisesti.

Vuosikatsaus 2013

Tilinpäätös 2013

Lisätietoa