Hallituksen toimintakertomus

Taloudellinen kehitys vuonna 2013: 

  • Liikevaihto 300,2 (320,1) milj. euroa, laskua 6,2 %.
  • Sisältöliikevaihto 115,3 (122,3) milj. euroa, laskua 5,7 %; ilmoitusmyynnin liikevaihto 147,3 (160,8) milj. euroa, laskua 8,3 %;  palveluliikevaihto 37,6 (37,1) milj. euroa, kasvua 1,5 %.
  • Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 37,5 (45,1) milj. euroa, laskua 16,7 %.
  • Käyttökate 45,3 (39,5) milj. euroa, kasvua 14,5 %.
  • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 24,2 (33,5) milj. euroa 8,0 % (10,5 %) liikevaihdosta, laskua 27,8 %.
  • Liikevoitto 27,0 (26,5) milj. euroa eli 9,0 % (8,3 %) liikevaihdosta, kasvua 1,9 %.
  • Tilikauden tulos 16,0 (17,4) milj. euroa, laskua 8,2 %.
  • Tilikauden tulokseen sisältyy kertaluonteisena eränä Mascus-liiketoiminnan myyntivoittoa 8,3 milj.euroa ja konsernin omaisuuseriin tehtyjä arvonalennuksia ja uudelleenjärjestelykuluja 10,3 milj.euroa.
  • Osakekohtainen tulos 0,20 (0,22) euroa.
  • Ehdotettu pääoman palautus 0,10 euroa (osinko 2012: 0,10 euroa) osakkeelta. Lisäksi hallitus esittää yhtiökokoukselle valtuutusta päättää lisäpääoman palautuksesta enintään 0,10 euroa / osake.
AVAINLUVUT 2013 2012 Muutos
MEUR 1-12 1-12
Liikevaihto 300,2 320,1 -19,9 -6,2
Sisältöliikevaihto 115,3 122,3 -7,0 -5,7
Ilmoitusmyynnin liikevaihto 147,3 160,8 -13,4 -8,3
Palveluliikevaihto 37,6 37,1 0,6 1,5
Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä 276,7 287,0 -10,3 -3,6
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 37,5 45,1 -7,6 -16,7
Käyttökate 45,3 39,5 5,7 14,5
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 24,2 33,5 -9,3 -27,8
% liikevaihdosta 8,0 10,5
Liikevoitto (-tappio) 27,0 26,5 0,5 1,9
% liikevaihdosta 9,0 8,3
Tilikauden tulos 16,0 17,4 -1,4 -8,2
Tulos/osake, EUR (laimentamaton) 0,20 0,22 -0,02 -9,6
Tulos/osake, EUR (laimennettu) 0,20 0,22 -0,02 -9,5

Voitonjakoehdotus yhtiökokoukselle:

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2013 olivat 23 905 611 (8 014 054) euroa. Tilikauden päättymisen jälkeen yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Alma Median hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilivuodelta 2013 maksetaan pääoman palautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,10 (2012 osinko 0,10) euroa osaketta kohden. Tilinpäätöshetken, 31.12.2013, osakkeiden lukumäärän perusteella pääomanpalautuksen määrä on yhteensä 7 548 685 (2012 osinko 7 548 685) euroa.

Lisäksi hallitus esittää yhtiökokoukselle valtuutusta päättää lisäpääoman palautuksesta enintään 0,10 euroa / osake.

Näkymät vuodelle 2014:

Talouskasvun arvioidaan Euroopassa vähitellen vahvistuvan, mutta pysyvän Suomessa vielä heikkona vuoden 2014 ensimmäisellä puoliskolla. Mediamainonnan laskun arvioidaan hidastuvan ensimmäisen vuosipuoliskon kuluessa.

Alma Media arvioi, että vuoden 2014 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto on vuoden 2013 vastaavan ajanjakson tasolla tai hieman tätä alempana. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan välillä 9,0–10,5 milj. euroa. Vuoden 2013 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 151,2 milj. euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 10,1 milj.euroa.

Toimitusjohtaja Kai Telanne:

Vuosi 2013 oli media-alalla voimakkaan uudistamisen ja tehostamisen aikaa. Heikon taloustilanteen kiihdyttämänä painetun median myynti laski mediakulutuksen siirtyessä yhä vahvemmin digitaalisiin kanaviin.

Alma Media jatkoi investointejaan tulevaisuuden liiketoimintaan. Konsernin digitaalisten tuotteiden ja palveluiden liikevaihto kasvoi 8,4 % vuonna 2013. Digitaalisten tuotteiden ja palvelujen osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 28,1 % (24,3 %). Kauppalehden digitaaliset sisältötuotot kasvoivat 22,1 % vuonna 2013.

Mobiilipalveluiden suosio kasvoi voimakkaasti kaikkialla konsernissa, esim. Iltalehdessä mobiili-ilmoitusmyynti viisinkertaistui vuoden aikana. Verkostopohjainen mainonta lähti merkittävään kasvuun, ja siihen liittyviä tuotteita kehitettiin.

Vuoden 2013 lopussa Alma Media päätti laajentaa kansainvälistä rekrytointiliiketoimintaansa. Monsterin palvelut Puolassa, Unkarissa ja Tsekissä tulivat osaksi Alma Median digitaalisten rekrytointipalveluiden tarjontaa vuoden 2014 alussa. Vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä digitaalisen rekrytointiliiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli 10,7 %. Alma Median kansainvälisten liiketoimintojen kannattavuus kehittyi edelleen hyvin ja loppuvuodesta kotimaan rekrytointiliiketoiminnassa koko vuoden jatkunut lasku hidastui.

Alma Aluemedian lehtien verkkopalveluiden kehittäminen eteni. Kannattavuuden parantamiseksi Pohjolan Sanomien painettu lehti päätettiin muuttaa viisipäiväiseksi. Muutos astuu voimaan vuoden 2014 alussa. Esitetyt lehtien varhaisjakelusopimusten irtisanomiset ja sopimushintojen hinnankorotukset lisäävät painetun median osalta toimintaympäristön epävarmuutta.

Alma Media jatkaa strategiansa mukaisesti julkaisutoiminnan monikanavaisuuden ja digitaalisen liiketoiminnan kasvattamista. Tavoitteena on kasvattaa digitaalinen liikevaihto 50 %:iin vuoteen 2020 mennessä. Tämä tapahtuu kehittämällä digitaalisia valmiuksia ja siirtämällä maksullisia sisältöjä verkkoon ja mobiiliympäristöihin. Näillä toimenpiteillä Alma Media on suhdannekehityksestä riippumatta tulevaisuuden suhteen hyvässä asemassa ja lähtee uuteen vuoteen tukevalta pohjalta.

Strategia ja siihen liittyvät toimenpiteet katsauskauden aikana

Strategian kulmakivinä ovat monikanavaisen julkaisutoiminnan kehittäminen, digitaalisten palveluiden kasvattaminen sekä toiminnan tehokkuuden lisääminen.

Vuoden neljännellä neljänneksellä Alma Mediassa jatkettiin julkaisutoiminnan kilpailukykyä lisääviä toimenpiteitä. Iltalehti avasi fiidi.fi -palvelun, joka jakaa sisältöä digitaalisessa mediassa. Onnistunut lanseeraus on tuonut palveluun keskimäärin 400 000 eri kävijää viikossa. Aamulehden uudistusta jatkettiin julkistamalla uudet mobiilisivut joulukuussa 2013 ja avaamalla maksulliset verkkosivut tammikuussa 2014. Kemissä ilmestyvä Pohjolan Sanomat avasi maksullisen verkkosivustonsa vuoden 2014 alussa. Samalla painettu lehti muuttui viisipäiväiseksi. Kauppalehti jatkoi kehityshankettaan digimedian sisältöjen, tilaustuotteiden ja mediamyynnin uudistamiseksi.

Alma Media sopi marraskuussa 2013 digitaalisen rekrytointiliiketoiminnan syvemmästä yhteistyöstä Monster Worldwiden kanssa. Vuoden 2014 alussa toteutuneessa järjestelyssä Monsterin palvelut Puolassa, Unkarissa ja Tsekissä tulivat osaksi yhtiön rekrytointipalveluiden tarjontaa.

Verkostopohjainen mainonta on lähtenyt merkittävään kasvuun, ja siihen liittyviä tuotteita on kehitetty aktiivisesti. Lokakuussa Alma Media lanseerasi verkkomainonnan palvelu Almascopen, jonka avulla digitaalisten palveluiden käyttäjille voidaan paremmin kohdentaa mainontaa. Yhtiössä valmistellaan parhaillaan myös uutta itsepalveluostamiseen tarkoitettua markkinointipalvelua, Alma Meediota, jonka avulla yritykset voivat hallinnoida digitaalista markkinointiaan sähköisen työpöydän kautta. Palvelu otettiin käyttöön tammikuussa 2014.

Mobiilipalveluiden voimakkaan kasvun myötä Alma Median mobiilisovellusten kehittämistä on nopeutettu. Kauppalehdessä lanseerattiin uusi Windows 8 -tableteille suunniteltu sovellus ja verkkopalvelu Telkku.com lanseerasi sovellukset Androidille, iOS:lle ja Windowsille. Etuovi.comissa otettiin käyttöön uusi mobiilisivusto. Konsernissa otettiin myös käyttöön uusi mobiilimainonnan jakelujärjestelmä.

Liikkuvalla kuvalla on merkittävä rooli Alma Median strategiassa. Esimerkiksi IL-TV otti käyttöön kaksi uutta ohjelmaformaattia: oikeusjuttuihin pureutuvan Rikos & oikeus -formaatin ja viihteellisiä haastatteluja käsittävän Sohvalla-formaatin. Myös asiakasmedian ratkaisuja tuottava Alma360 on lisännyt videotarjontaansa kysynnän kasvaessa.

Marraskuussa 2013 Alma Media julkisti pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa. Alma Median tavoitteena on kasvattaa digitaalista liikevaihtoa yli 15 % vuodessa, saavuttaa vähintään 15 %:n sijoitetun pääoman vuosittainen tuotto ja jakaa osinkona vähintään puolet tilikauden tuloksesta. 

Markkinatilanne

Vuonna 2013 mainonnan kokonaismäärä laski TNS Media Intelligencen mukaan 8,5 (laski 4,1) %. Mainonta kaupunki- ja sanomalehdissä laski 15,7 (laski 7,6) %, mutta kasvoi verkkomediassa 5,8 (kasvoi 10,0) % vertailukaudesta. Iltapäivälehtien kappalemääräinen markkina laski vuonna 2013 12,0 (laski 8,9) %.

Muutokset konsernirakenteessa vuonna 2013

Alma Media hankki 14.6.2013 Julkaisupalvelu Lounais-Lappi Oy:n koko osakekannan. Yhtiö julkaisee Kemi-Tornio -talousalueella kaupunkilehti Lounais-Lappia. Lounais-Lappi raportoidaan Sanomalehdet-segmentissä.

Alma Media keskittyy kansainvälisessä markkinapaikkaliiketoiminnassaan rekrytointi- ja asuntoportaaleihin ja myi raskaiden vaihtokoneiden ja ajoneuvojen markkinapaikka Mascuksen 30.4.2013 Alma Median Benelux-maiden lisenssikumppani Mascus International BV:lle.

Alma Media myi 3.4.2013 slovakialaisen käytettyjen autojen markkinapaikka Autovia.sk:n Azet.sk:lle. Azet.sk:n pääomistaja on Ringier Axel Springer Slovakia.

Konsernin liikevaihto ja tulos 2013

Vuonna 2013 liikevaihto laski 6,2 % 300,2 (320,1) milj. euroon.

Painetun median liikevaihto oli 191,9 (217,2) milj. euroa, ja sen osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 63,9 % (67,9 %). Digitaalisten tuotteiden ja palvelujen liikevaihto oli 84,8 (77,8) milj. euroa, ja se kasvoi 8,4 %. Digitaalisten tuotteiden ja palvelujen osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 28,1 % (24,3 %). Digitaalisten tuotteiden ja palveluiden liikevaihdon kasvua vauhdittivat vuoden 2012 marraskuussa hankitut Slovakian ja Kroatian rekrytointipalveluyhtiöt sekä vuoden 2012 helmikuussa hankittu, Baltian alueella toimiva CV Online -rekrytointipalveluyhtiö. Muu liikevaihto oli 23,1 (25,1) milj. euroa, ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 8,0 % (7,8 %).

Sisältöliikevaihto* laski 5,7 % 115,3 (122,3) milj. euroon. Sisältöliikevaihto laski vertailukauden tasosta painetun median levikkien pienenemisen vuoksi.

Ilmoitusmyynnin liikevaihto laski 8,3 % 147,3 (160,8) milj. euroon. Ilmoitusmyynnin osuus konsernin liikevaihdosta oli 49,1 % (50,2 %). Painettujen lehtien ilmoitusmyynti laski 18,1 % vertailukauden tasosta ja oli 80,0 (97,7) milj. euroa. Verkkoilmoitusmyynti kasvoi 7,6 % 66,5 (61,8) milj. euroon. Alma Median digitaalisten verkostotuotteiden myynti kasvoi merkittävästi tilikauden aikana.

Palveluliikevaihto oli 37,6 (37,1) milj. euroa. Palveluliikevaihtoon sisältyvät mm. Kauppalehti Tietopalveluiden, asiakasmedian ratkaisuja tuottavan Alma 360 -ryhmän sekä E-kontaktin liiketoiminnot. 

Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä laskivat 10,3 milj. euroa eli 3,6 %, ja olivat 276,7 (287,0) milj. euroa. Kokonaiskulut laskivat 4,1 % ja olivat 282,4 (294,5) milj. euroa. Kustannusten laskuun vaikuttivat vuonna 2012 toteutetut eri liiketoimintojen uudelleenorganisoinnit sekä vuoden 2013 säästötoimenpiteet.

Tilikauden 2013 poistot olivat 18,3 (13,0) milj. euroa. Tilikauden poistoihin sisältyy omaisuuserien arvonalentumistappiota yhteensä 4,9 milj. euroa. Vertailukauden poistoihin sisältyi 1,6 milj. euron arvonalentumistappiot. Poistoja kasvattavat vertailuvuodesta myös vuoden 2012 lopulla hankittujen liiketoimintojen sekä uusien järjestelmäinvestointien poistot.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 27,8 % 24,2 (33,5) milj. euroon ja oli 8,0 % (10,5 %) liikevaihdosta. Liikevoitto oli 27,0 (26,5) milj. euroa, ja se nousi 9,0 %:iin (8,3 %) liikevaihdosta.  Liikevoittoon sisältyy nettomääräisesti kertaluonteisia eriä 2,8 (-7,0) milj. euroa. Tilikauden kertaluonteiset erät liittyivät raskaiden vaihtokoneiden ja ajoneuvojen markkinapaikka Mascuksen myyntivoittoon, omaisuuserien arvonalentumistappioon sekä uudelleenjärjestelykuluihin. Vertailukauden kertaluonteiset erät liittyivät pääosin toiminnan uudelleenjärjestelyihin sekä Markkinapaikat-liiketoiminnan taseeseen aktivoitujen tuotekehitysmenojen arvonalentumistappioon.

Tilikauden 2013 tulos oli 16,0 (17,4) milj. euroa ja tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä 18,1 (29,3) milj. euroa. Vuonna 2013 osakkuusyhtiöosakkeiden arvoon on kirjattu 5,0 milj. euron kertaluonteinen alaskirjaus. Tilikauden tulokseen sisältyi Markkinapaikat-liiketoiminnan yritysjärjestelyiden yhteydessä syntyneen ehdollisen kauppahinnansaatavan ja velkojen käypien arvojen muutoksia 1,1 (3,6) milj. euroa.

*Alma Media on aikaisemmin raportoinut sisältöliikevaihdon levikkiliikevaihto-nimellä, mutta vuodesta 2013 alkaen termi muutettiin sisältöliikevaihdoksi. Uusi termi kuvaa paremmin kuluttajilta saatavia kustannustoiminnan sisältötuottoja sekä painetun median että digitaalisten jakelukanavien kautta. 

Sanomalehdet

Sanomalehdet -segmentissä raportoidaan Alma Aluemedia ja IL-Media -liiketoimintayksiköt eli yli 30 sanomalehden kustannustoiminta. Segmentin tunnetuimmat mediat ovat Aamulehti, Iltalehti ja Iltalehti.fi.

Segmentin sisältöliikevaihto laski vuoden 2013 aikana 6,5 % 98,5 (105,3) milj. euroon, mikä johtui Iltalehden irtonumeromyynnin ja muiden sanomalehtien levikkien laskusta. Verkon osuus segmentin sisältöliikevaihdosta on vielä vähäistä. Iltalehden markkinaosuus vuonna 2013 oli 39,8 (40,9) %.

Segmentin ilmoitusmyynti laski 14,4 % ja oli 83,9 (98,0) milj. euroa. Painetun median ilmoitusmyynti laski 17,3 %. Ilmoitusmyynnissä erityisesti päivittäistavarakaupan sekä työpaikka- ja asuntoilmoitusten määrä vähentyi. Segmentin verkkoilmoitusmyynti kasvoi 7,6 %, ja oli 12,1 (11,3) milj. euroa. Verkkoliiketoiminnan osuus segmentin liikevaihdosta oli 6,9 % (5,6 %). Verkkoilmoittelun osuus oli 59,1 % (53,4 %) IL-Median kokonaisilmoitusmyynnistä.

Säästöt vuoden 2012 uudelleenjärjestelyistä ovat toteutuneet odotetulla tavalla. Lisäksi vuoden 2013 aikana on toteutettu lisäsäästötoimenpiteitä.

Segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 13,5 (25,6) milj. euroa ja liikevoitto 11,5 (22,1) milj. euroa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 7,2 % (12,4 %) liikevaihdosta. Vuoden viimeisellä neljänneksellä kirjattiin kertaluoteisena kuluna Pohjois-Suomen Median liikearvon arvonalentumistappio 1,6 milj. euroa. Lisäksi liiketoimintayksikköön kohdistui uudelleenjärjestelykuluja 0,3 milj. euroa, joka syntyi Kemissä ilmestyvän Pohjolan Sanomat -maakuntalehden muuttamisesta vuoden 2014 alusta viisipäiväiseksi. 

Kauppalehti-ryhmä

Kauppalehti-ryhmä on erikoistunut taloudellisen informaation sekä liike-elämän hyötytiedon ja markkinointiratkaisujen tuottamiseen. Sen tunnetuin tuote on Suomen johtava talousmedia Kauppalehti. Ryhmään kuuluvat myös asiakasmedian ratkaisuja tuottava Alma 360 -ryhmä ja kaikissa Baltian maissa toimiva uutistoimisto- ja mediaseurantayksikkö BNS Group. Vuoden 2013 alusta lukien digitaalinen palvelu Objektvision.se on raportoitu Kauppalehti-ryhmässä.

Segmentin sisältöliikevaihto laski edellisvuoden tasolta 16,8 (17,0) milj. euroon. Verkon sisältömyynnin kasvu, 22,1 %, tasoitti painetun median sisältötuottojen laskua. Painetun median sisältötuotot laskivat 5,1 %.

Vuonna 2013 ilmoitusmyynti laski 6,2 % 16,2 (17,3) milj. euroon. Ilmoitusmyynti laski painetun median ilmoitusmyynnin vähenemisen vuoksi. Ilmoitusmyynti verkossa kasvoi 10,9 % vertailukaudesta.

Palveluliikevaihto laski 23,8 (24,7) milj. euroon. Lasku muodostui Alma 360 -asiakaslehtiliiketoiminnasta, jossa osa yleishyödyllisten yhteisöjen painohankinnoista ohjattiin yhteisöjen suoraan ostamiksi arvonlisäveromuutosten vuoksi. Tämä laski liikevaihtoa, mutta muutoksella ei ole ollut vaikutusta kannattavuuteen.

Verkkoliiketoiminnan osuus segmentin liikevaihdosta oli 33,4 % (29,0 %). 

Segmentin kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä olivat 49,1 (52,5) milj. euroa ja kokonaiskulut 49,1 (53,6) milj. euroa. Kokonaiskulujen väheneminen johtuu alkuvuonna tehdyistä säästötoimenpiteistä sekä viime vuoden uudelleenjärjestelystä.

Kauppalehti-ryhmän liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 7,8 (6,6) milj. euroa ja liikevoitto 7,8 (5,5) milj. euroa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 13,8 % (11,1 %) liikevaihdosta. Segmentissä ei raportoitu kertaluonteisiä eriä tilikauden aikana.

Digitaaliset kuluttajapalvelut

Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmentin Suomessa toimivat palvelut ovat Etuovi.com, Vuokraovi.com, Monster.fi, Autotalli.com, MyyJaOsta.com, Telkku.com, Kotikokki.net, E-kontakti.fi, Nytmatkaan.fi sekä Suomenyritykset.fi. Ulkomailla toimivat palvelut ovat Jobs.cz, Prace.cz, topjobs.sk, CV Online, Profesia.sk, MojPosao.net sekä City24. Lisäksi segmenttiin sisältyy alue- ja paikallislehtien verkkopalveluiden teknisen alustan kehittämistoiminta.

Tammi-joulukuussa Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmentin liikevaihto kasvoi 2,6 % ja oli 55,9 (54,4) milj. euroa. 

Segmentin rekrytointiliiketoiminnan koko vuoden liikevaihto kasvoi vuonna 2012 toteutettujen ulkomaisten yrityskauppojen tukemana. Rekrytointiliiketoiminnan osuus segmentin liikevaihdosta oli 58,3 (49,8) % vuonna 2013. Hankitut liiketoiminnot toivat synergiaetuja erilaisten rekrytointiin liittyvien lisäarvopalveluiden sekä osaamisen jakamisen kautta.

Suomessa Etuovi.com-palvelu pystyi parantamaan kannattavuutta edellisvuodesta asuntomarkkinan heikosta suhdanteesta huolimatta.

Katsauskauden kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä olivat 48,2 (48,3) milj. euroa ja kokonaiskulut 48,4 (50,8) milj. euroa. 

Markkinapaikat-liiketoimintayksikkö myi huhtikuussa raskaiden vaihtokoneiden ja ajoneuvojen markkinapaikka Mascuksen liiketoiminnan, mistä syntyi kertaluonteinen 8,3 milj. euron myyntivoitto. 

Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi tilikaudella 7,9 (6,3) milj. euroon. Liikevoitto oli 16,2 (3,8) milj. euroa. Liikevoittoon sisältyy nettomääräisesti kertaluonteisia eriä 8,3 (2,5) milj. euroa. Katsauskauden kertaluonteiset erät liittyivät raskaiden vaihtokoneiden ja ajoneuvojen markkinapaikka Mascuksen myyntivoittoon 8,3 milj. euroa, kertaluonteiseen sopimustuottoon 0,2 milj. euroa sekä omaisuuserien arvonalentumistappioihin 0,3 milj. euroa. Vertailukauden kertaluonteiset erät liittyivät pääosin toiminnan uudelleenjärjestelyihin ja aktivoitujen tuotekehitysmenojen arvonalentumistappioon.

Muu toiminta

Muu toiminta -segmentissä raportoidaan konsernin paino- ja jakeluyhtiö Alma Manun sekä emoyhtiön toiminnot. Näiden taloudelliset ominaispiirteet ovat samankaltaisia, sillä ne ovat ensisijaisesti muita liiketoimintasegmenttejä palvelevia yksiköitä.

Muu toiminta -segmentin ulkoinen liikevaihto oli koko vuonna 2013 7,1 (6,3) milj. euroa. Ulkoinen liikevaihto kasvoi 12,3 % pääosin konsernin ulkopuolisten painopalvelujen myynnin ansiosta. Segmentin kulut ilman kertaluonteisia eriä nousivat vuonna 2013 1,1 % ja olivat 90,6 (89,6) milj. euroa. Muu toiminta -segmentin vuoden 2013 liiketappio ilman kertaluonteisia eriä oli 5,0 (5,0) milj. euroon. Liiketappio oli 8,5 (5,0) milj. euroa. Koko vuoden kulut ilman kertaluonteisiä eriä kasvoivat 1,1 %. Alkuvuonna kuluja kasvattivat painon käyttöönoton projektikulut, kun taas loppuvuonna kuluja laskivat erityisesti tukitoimintojen säästötoimenpiteet.

Vuoden 2013 alkuvuoden aikana Tampereella otettiin käyttöön uusi sanomalehtipaino. Painolaitoksen investointikustannus oli 49,5 milj. euroa, ja lisäksi vuonna 2012 raportoitu painokiinteistön investointi oli 24,0 milj. euroa.

Uuden painokoneen hankintamenoon lisättiin toisella vuosineljänneksellä painokoneen osatoimitukseen liittyvä arvonlisävero, yhteensä 3,4 milj. euroa. Uutta painokonetta rahoittaneella leasingyhtiöllä on vireillä verovalitus korkeimmassa hallinto-oikeudessa tapaukseen liittyen, ja asia ratkeaa viimeistään keväällä 2014. Leasingyhtiö sai toisen vuosineljänneksen aikana keskusverolautakunnalta ennakkoratkaisun, jonka perusteella katsottiin, että painotoimitukseen liittyvä arvonlisävero oli vähennyskelvoton siltä osin, kun arvonlisäverot liittyivät ennakkomaksuihin konkurssiin menneelle manroland AG:lle. Painokoneen toimittajan konkurssin jälkeen toimitusta jatkettiin uuden tilauksen perusteella uuden omistajan toimesta. 

Syyskuussa allekirjoitetussa sopimuksessa vahvistettiin Hämeen Sanomien ja Kaupunkiuutisten painamisen siirtyminen Tampereen painoon 1.1.2014 alkaen.

Yhtiö päätti huhtikuussa lopettaa painotoimintansa Rovaniemellä maaliskuun loppuun 2014 mennessä. Painon sulkemispäätöksen johdosta Alma Media kirjasi toiselle vuosineljännekselle 2013 yhteensä 3,5 miljoonan euron kertaluonteisen kulun, joka koostui käyttöomaisuuden arvonalentumisesta sekä muista uudelleenjärjestelykuluista.

Osakkuusyhtiöt 

Alma Media kirjasi osakkuusyritysten kirjanpitoarvoihin sisältyviin liikearvoihin yhteensä 5,0 milj. euron arvonalentumistappion. Arvonalentumistappiosta 3,5 milj. euroa kohdistui Kauppalehti-ryhmässä raportoidun Talentum Oyj:n osakkuusyhtiöosuuteen ja 1,4 milj. euroa Sanomalehdet -segmentissä raportoidun Tampereen Ykkösjakelu Oy:n osakkuusyhtiöosuuteen.

Alma Media -konserni omistaa Kauppalehti-ryhmässä raportoitavasta Talentum Oyj:stä yhteensä 32,14 %. Talentumin hallussa olevat yhtiön omat osakkeet on laskettu mukaan osakkeiden kokonaismäärään. Alma Median konsernitilinpäätökseen omistus Talentumissa on yhdistelty siten, että Talentumin omia osakkeita ei ole huomioitu osakkeiden kokonaismäärässä. Alma Median konsernitilinpäätöksessä 31.12.2013 käytetty omistusosuus oli 32,64 %.

Konsernin emoyhtiö

Konsernin emoyhtiön Alma Media Oyj:n raportoitu liikevaihto vuonna 2013 oli 27,1 (25,8) milj. euroa ja tilikauden tappio oli 76,6 (14,2) milj. euroa. Emoyhtiössä tehtiin vuonna 2013 93,4 (27,0) milj. euron alaskirjaus tytär- ja osakkuusyhtiösijoituksista. Emoyhtiön taseen loppusumma oli joulukuun 2013 lopussa 471,1 (573,2) milj. euroa

Kertaluonteiset erät

Kertaluonteinen erä on kokonaisvaltainen tuotto tai kulu, joka syntyy kerran tai harvoin tapahtuvan asian seurauksena. Konserni esittää kertaluonteisina erinä liiketoimintojen tai omaisuuserien myynneistä tai lopetuksista aiheutuvat voitot tai tappiot, toiminnan uudelleenjärjestelyistä aiheutuvat voitot tai tappiot, sekä liikearvon ja omaisuuserien arvonalentumistappiot. Kertaluonteiset erät kirjataan tuloslaskelmaan aiheuttamisperiaatteensa mukaiseen tuotto- tai kuluryhmään.

KERTALUONTEISET ERÄT 2013 2012
MEUR 1-12 1-12
Sanomalehdet
Uudelleenjärjestelykulut -0,3 -3,3
Arvonalentumistappiot -1,6
Myyntivoitot 0,0 -0,1
-1,9 -3,4
Kauppalehti-ryhmä
Uudelleenjärjestelykulut 0,0 -0,9
Myyntivoitot ja -tappiot 0,0 -0,1
0,0 -1,0
Digitaaliset kuluttajapalvelut
Uudelleenjärjestelykulut 0,0 -0,3
Myyntivoitot ja -tappiot 8,5 -0,6
Arvonalentumistappiot -0,2 -1,6
8,3 -2,7
Muu toiminta
Uudelleenjärjestelykulut -3,5 -0,5
Myyntivoitot ja -tappiot 0,0 0,4
-3,5 -0,1
LIIKEVOITON KERTALUONTEISET ERÄT 2,8 -7,0
Muuntoerot 0,0 -0,1
Osakkuusyhtiöosakkeiden arvonalennus -5,0 -4,8
KERTALUONTEISET ERÄT TULOKSESSA ENNEN VEROJA -2,1 -11,9

Kertaluonteiset erät tilikaudella 2013 muodostuivat uudelleenjärjestelykuluista, myyntivoitoista ja käyttöomaisuushyödykkeiden arvonalennuksista. 

Tase ja rahoitusasema

Konsernitaseen loppusumma oli joulukuun 2013 lopussa 272,8 (245,1) milj. euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli joulukuun lopussa 34,9 % (36,5 %) ja oma pääoma osaketta kohden nousi 1,17 (1,08) euroon.

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli tammi–joulukuussa 24,4 (24,9) milj. euroa. Rahavirta ennen rahoitusta oli 26,7 (-38,0) milj. euroa. Vertailukauden rahavirtaan sisältyi Digitaaliset kuluttajapalvelut segmentin rekrytointiliiketoimintaan liittynyt yrityshankinta.

Konsernilla oli korollisia velkoja joulukuun lopussa yhteensä 109,9 (79,4) milj. euroa. Joulukuun lopussa korollisista veloista rahoitusleasingvelkoja oli yhteensä 74,9 milj. euroa ja lyhytaikaisia yritystodistuksia  35,0 milj. euroa.

Joulukuun lopussa konsernin korollinen nettovelka oli 97,6 (62,3) milj. euroa. Nettovelkojen kasvu johtui uuden painokoneen rahoitusleasingvelkojen sisällyttämisestä taseeseen.

Alma Medialla on käytettävissä yksi 25 milj. euron ja kaksi 20 milj. euron suuruista rahoituslimiittiä, joista oli 31.12.2013 käyttämättä kaikki, yhteensä 65 milj. euroa. Sen lisäksi tilinpäätöshetkellä yhtiöllä oli 100 milj. euron yritystodistusohjelma Suomessa. Yritystodistusohjelmasta oli 31.12.2013 käyttämättä 65 milj. euroa.

Yritysjärjestelyiden yhteydessä syntyneiden käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen arvo oli 31.12.2013 yhteensä 2,0 (0,9) milj. euroa ja velkojen käypä arvo 0,3 (2,7) milj. euroa. Yritysjärjestelyiden yhteydessä syntyneet ehdolliset kauppahintavastikkeet on sidottu yhtiöiden vuoden 2013 liikevoittoon.

Tutkimus- ja kehittämismenot

Konsernin tutkimus- ja kehittämismenot olivat vuonna 2013 yhteensä 5,3 milj. euroa (4,1 milj. euroa vuonna 2012). Tutkimus- ja kehittämismenoja kirjattiin tuloslaskelmaan yhteensä 4,2 milj. euroa (3,1 milj. euroa vuonna 2012). Taseeseen aktivoitiin vuoden 2013 aikana yhteensä 1,1 milj. euroa kehittämismenoja (1,0 milj. euroa vuonna 2012). 31.12.2013 taseessa oli aktivoituja kehittämismenoja yhteensä 2,0 milj. euroa.

Investoinnit  

Alma Media -konsernin investoinnit olivat tammi-joulukuussa 2013 yhteensä 62,8 (111,3) milj. euroa. Katsauskauden investoinnit koostuivat Tampereelle investoitua sanomalehtipainoa, 49,5 milj. euroa, lukuun ottamatta normaaleista käyttö- ja ylläpitoinvestoinneista. 

Henkilöstö

Vuoden 2013 aikana Alma Median palveluksessa oli keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna (ilman jakajia) 1 965
(1 910) henkilöä. Lehdenjakajien lukumäärä oli keskimäärin 998 (1 006).

Hallinto 

Alma Media Oyj:n 14.3.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi yhtiön hallituksen jäseniksi Timo Aukian, Niklas Herlinin, Petri Niemisvirran, Perttu Rinnan, Kai Seikun, Erkki Soljan, Catharina Stackelberg-Hammarénin ja Harri Suutarin. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Harri Suutarin.

Hallitus valitsi myös jäsenet valiokuntiinsa. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Catharina Stackelberg-Hammarén ja Perttu Rinta sekä Kai Seikku puheenjohtajaksi. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Petri Niemisvirta ja Erkki Solja sekä Timo Aukia puheenjohtajaksi.

Alma Media Oyj:n hallitus on arvioinut, että Timo Aukiaa, Perttu Rintaa ja Niklas Herliniä lukuun ottamatta hallitukseen valitut henkilöt ovat yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia. Edellä mainitut jäsenet on arvioitu riippumattomiksi yhtiöstä, mutta riippuvaisiksi sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen sihteeriksi valittiin Alma Media Oyj:n lakiasiainjohtaja Mikko Korttila.

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi Ernst & Young Oy:n.

Virpi Juvonen nimitettiin Alma Media Oyj:n henkilöstöjohtajaksi 26.4.2013 alkaen. 

Olli-Pekka Behm nimitettiin Satakunnan Kansan vastaavaksi päätoimittajaksi 1.12.2013 alkaen. 

Alma Media Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 antamaa, 1.10.2010 alkaen voimassa olevaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sellaisenaan. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2013 on julkaistu yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.almamedia.fi/sijoittajille.

Osingonjako 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa tilivuodelta 2012 osinkoa 0,10 euroa osaketta kohden eli yhteensä 7,6 (30,2) miljoonaa euroa. Osinko maksettiin 26.3.2013 sille, joka oli merkitty täsmäytyspäivänä 19.3.2013 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Alma Media Oyj:n osakasluetteloon.                

Muut yhtiökokouksen päätökset 

Alma Media Oyj:n 14.3.2013 pitämä yhtiökokous päätti alentaa yhtiön taseen 31.12.2012 mukaista ylikurssirahastoa määrältään 419 295 759 euroa 100 000 000 eurolla, mikä siirretään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön oma pääoma on kokonaisuudessaan sidottua omaa pääomaa, ja oman pääoman rakenteen ja voitonjaon kannalta on tarkoituksenmukaista muuttaa yhtiön pääomarakennetta niin, että sidotun oman pääoman osuus koko omasta pääomasta laskee. Ylikurssirahasto on yhtiön sidottua omaa pääomaa, minkä vuoksi ylikurssirahaston alentaminen edellyttää osakeyhtiölain mukaista kuulutusmenettelyä. Patentti- ja rekisterihallitukselta 19.7.2013 saadun ilmoituksen mukaan kukaan velkojista ei ilmoittanut vastustavansa ylikurssirahaston alentamista, ja yhtiö on kirjannut ylikurssirahaston alennuksen emoyhtiön kirjanpitoon. Konsernitilinpäätöksessä ylikurssirahaston siirto sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon on eliminoitu.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 15 000 000 osaketta. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 20 % yhtiön koko osakemäärästä. Osakeanti voidaan toteuttaa antamalla uusia osakkeita tai luovuttamalla yhtiön hallussa olevia osakkeita. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutusta ei kuitenkaan saa käyttää yhtiön johdon tai avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamiseksi. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2014 saakka.

Osake

Tammi-joulukuussa NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä vaihdettiin yhteensä 8 130 118 Alma Median osaketta, mikä vastasi 10,8 % osakkeiden kokonaismäärästä. Osakkeen päätöskurssi katsauskauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä 31.12.2013 oli 2,99 euroa. Katsauskauden alin kaupankäyntikurssi oli 2,49 euroa ja ylin 5,00 euroa. Alma Media Oyj:n markkina-arvo oli katsauskauden lopussa 225,7 milj. euroa.                                                                                        

Optio-ohjelma ja osakepalkkiojärjestelmä 

Alma Medialla on optio-ohjelma 2009. Optio-ohjelma on konsernin johdon kannustus- ja sitouttamisjärjestelmä. Jos kaikki merkintäoikeudet käytetään, 2009 optio-ohjelma laimentaa aikaisempien omistajien omistusta enintään 2,0 %. Tarkemmat tiedot optio-ohjelmista on esitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Alma Media Oyj:n hallitus päätti vuonna 2012 konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Uudessa osakepalkkiojärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2012, 2013 ja 2014. Yhtiön hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Ansaintajaksoilta 2012 ja 2013 ei suoritettu palkkiota osakepalkkiojärjestelmän perusteella. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2014 perustuu Alma Media -konsernin kannattavuuteen, ja se maksetaan vuonna 2015 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Johtoryhmän jäsenille on lisäksi yksi kolmen kalenterivuoden mittainen Alma Media -konsernin kannattavaan kasvuun perustuva ansaintajakso, kalenterivuodet 2012–2014, jolta ei odoteta maksettavan palkkiota. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 20 henkilöä.

Hallituksen muut valtuutukset

Hallituksella ei ole voimassa muita valtuuksia.

Markkinatakaus

Alma Media Oyj:n osakkeelle ei ole voimassaolevaa markkinatakausta.

Liputusilmoitukset

Vuoden 2013 aikana yhtiö ei vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisia ilmoituksia omistusosuuden muuttumisesta.

Riskit ja riskienhallinta

Alma Media -konsernissa riskienhallinnan tehtävä on arvioida ja hallinnoida jatkuvasti osana operatiivista toimintaa kaikkia yritystoiminnassa esiintyviä mahdollisuuksia, uhkia ja riskejä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.

Riskienhallintaprosessin avulla tunnistetaan riskit, kehitetään riskienhallintakeinoja ja raportoidaan riskeistä säännöllisesti riskienhallintaorganisaatiolle. Riskienhallinta on osa Alma Median sisäistä valvontaa ja näin ollen osa hyvää johtamis- ja hallintojärjestelmää. Määrällisille ja laadullisille riskeille asetetaan kirjalliset rajat ja menettelytavat konsernin riskienhallintajärjestelmässä.

Alma Median merkittävimmät strategiset riskit ovat painetun median osalta lehtien lukijamäärien merkittävä lasku, ilmoitusmyynnin pysyvä vähentyminen sekä jakelukustannusten merkittävä nousu. Mediatoimiala muuttuu mediakäytön muutosten ja teknologian kehittymisen myötä. Alma Median strategisena tavoitteena on vastata tähän haasteeseen uusiutumalla ja kehittämällä uusia liiketoimia digitaalisissa kuluttaja- ja yrityspalveluissa.

Talouden suhdannevaihtelut heijastuvat ilmoitusmyynnin kehitykseen. Ilmoitusmyynti kattaa noin puolet konsernin liikevaihdosta. Liiketoimintoihin kotimaan rajojen ulkopuolella, mm. Itä- ja Keski-Euroopan maissa, liittyy maakohtaisia riskejä markkinoiden kehittymisen ja taloudellisen kasvun osalta. Liiketoiminnan laajentuminen kotimaan ulkopuolelle on vähentänyt yhdellä markkina-alueella toimimisen riskiä.

Operatiivisista riskeistä tärkeimmät ovat tietotekniikan ja -liikenteen häiriöt sekä painotoiminnan keskeytyminen.

Kestävä kehitys 

Alma Media on eettisellä ohjeistuksellaan sitoutunut tukemaan YK:n Global Compact -aloitteen ihmisoikeuksia, työvoimaa, ympäristöä ja korruption torjuntaa koskevia perusperiaatteita. Alma Media osallistuu vuosittain sijoittajille suunnattuun Carbon Disclosure Project-ilmastoraportointiin (CDP), jossa se nousi lokakuussa 2013 ainoana mediayhtiönä pohjoismaiseen Climate Disclosure Leadership -indeksiin. Lisäksi Alma Median osake on sisällytetty OMX GES Sustainability Finland -indeksiin. Alma Media on jäsenenä Nordic Media CR Forum- ja Finnish Business & Society -yritysvastuuverkostoissa.

Alma Median liiketoiminnan merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät hankintoihin, paino- ja jakelutoimintaan sekä kiinteistöihin. Vuonna 2013 yhtiön lehtipainoissa käytettiin noin 24 900 (26 400)  tonnia sanomalehtipaperia. Alma Media käytti vuonna 2013 sähköenergiaa 16 333 (16 696) megawattituntia. Lisätietoja konsernin Kestävä media -yritysvastuuohjelmasta on saatavilla Alma Median verkkosivuilla.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Alma Media Oyj ja Monster Worldwide Inc. sopivat vahvistavansa yhteistyötään kattamaan itäisen Keski-Euroopan ja Baltian maat. Yhteistyön laajentumisen myötä Monsterin palvelut tulivat osaksi Alma Median rekrytointipalveluiden kokonaisuutta, joka toimii Suomessa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Tsekin tasavallassa, Slovakiassa, Unkarissa ja Kroatiassa. Liiketoimintaa johdetaan Alma Career Oy:stä (aik. Monster Oy), ja se raportoidaan osana Alma Median Digitaaliset kuluttajapalvelut -raportointisegmenttiä.

Monster Worldwide Inc:stä tuli Alma Career Oy:n vähemmistöosakas 15 % osuudella. Omistusosuutta vastaan Monster luovuttaa yhteisyritykselle Puolan, Unkarin ja Tsekin rekrytointipalveluliiketoimintansa sekä ostaa yhteisyrityksen osakkeita 4,7 miljoonalla eurolla. Alma Media omistaa yhteisyrityksen osakkeista 85 %. Monsterilla on optio kasvattaa omistusosuuttaan 20 %:iin vuoteen 2017 mennessä. Järjestely toteutettiin 3.1.2014. Järjestelystä ei synny Alma Medialle tulosvaikutteisia kirjauksia toteutushetkellä. Järjestely tuottaa 4,7 miljoonan euron positiivisen rahavirtavaikutuksen ensimmäiselle vuosineljännekselle 2014. 

Alma Media ja viisi muuta suomalaista lehtikustantajaa allekirjoitti helmikuussa 2014 aiesopimuksen, jonka perusteella ne suunnittelevat journalistisen yhteistyönsä merkittävää laajentamista. Aamulehti, Satakunnan Kansa, Lapin Kansa, Kainuun Sanomat, Pohjolan Sanomat, Turun Sanomat, Kaleva, Ilkka, Pohjalainen, Hämeen Sanomat, Forssan Lehti ja Keskipohjanmaa suunnittelevat perustavansa vuoden 2014 aikana Lännen Media -nimisen yhtiön tuottamaan kaikille lehdille yhteistä sisältöä.

Hallituksen esitys voittovarojen käytöstä

Alma Median hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilivuodelta 2013 maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman palautusta 0,10 (2012 osinko 0,10) euroa osaketta kohden. Tilinpäätöshetken, 31.12.2013, osakkeiden lukumäärän perusteella pääomanpalautuksen määrä on yhteensä 7 548 685 (7 548 685) euroa.

Konsernin emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 31.12.2013 yhteensä 23 905 611 (8 014 054) euroa. Konsernin emoyhtiön tilikauden tulos oli -76 559 758,04 (-14 169 546) euroa. Tilikauden päättymisen jälkeen yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pääomanpalautus maksetaan sille, joka on merkitty täsmäytyspäivänä 25.3.2014 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Alma Media Oyj:n osakasluetteloon. Pääomanpalautuksen maksupäivä on 1.4.2014.

Lisäksi hallitus esittää yhtiökokoukselle valtuutusta päättää lisäpääoman palautuksesta enintään 0,10 euroa / osake.

Vuosikatsaus 2013

Tilinpäätös 2013

Lisätietoa