Konsernin laaja tuloslaskelma
MEUR Liite 1.1. - 31.12.2013 1.1. - 31.12.2012
Liikevaihto 1,3 300,2 320,1
Liiketoiminnan muut tuotot 4 9,2 0,9
Materiaalit ja palvelut 5 79,6 84,9
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 7 119,4 129,3
Poistot ja arvonalentumiset 13, 14 18,3 13,0
Liiketoiminnan muut kulut 8,9 65,1 67,2
Liikevoitto 1 27,0 26,5
Rahoitustuotot 10 1,9 4,2
Rahoituskulut 10 2,4 2,7
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 16 -4,1 -4,3
Voitto ennen veroja 22,4 23,7
Tuloverot 11 -6,4 -6,3
Tilikauden tulos 16,0 17,4
Muut laajan tuloksen erät:
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteiseksi
Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän) uudelleen määrittämisestä johtuvat erät 0,0 -0,2
Verot eristä, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi 0,0 0,0
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi
Muuntoerot -0,8 -0,0
Osuus osakkuusyrityksissä kirjatuista muista laajan tuloksen eristä -0,4 0,4
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -1,1 0,2
Tilikauden laaja tulos yhteensä 14,8 17,6
Tilikauden voiton jakautuminen
Emoyhtiön omistajille kuuluva osuus tilikauden voitosta 15,0 16,6
Määräysvallattomille omistajille 0,9 0,8
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille kuuluva osuus tilikauden voitosta 13,9 16,9
Määräysvallattomille omistajille 0,9 0,8
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos (€)
Laimentamaton osakekohtainen tulos 12 0,20 0,22
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos 12 0,20 0,22

Vuosikatsaus 2013

Tilinpäätös 2013

Lisätietoa