Toimitusjohtajan haastattelu

Toimitusjohtaja Kai Telanne, miten kuvailisit Alma Median vuotta 2013?

Vuosi 2013 oli hyvin kaksijakoinen. Ensinnäkin yleisen talouden heikko kehitys vaikutti negatiivisesti media-alan taloudelliseen menestykseen. Mediakulutuksen ja mainonnan rakenteellinen muutos kiihtyi, ja siirtymä perinteisestä mediasta digitaalisiin kanaviin nopeutui. Vuonna 2013 mainospanostukset laskivat Suomessa 8,5 prosenttia vuoden takaisesta. Lisäksi painettujen lehtien levikit ja irtonumeromyynti jatkoivat laskuaan. Näin ollen mediayhtiöt, Alma Media mukaan lukien, joutuivat kiihdyttämään sopeutustoimiaan ja toiminnan uudelleenjärjestelyjään.

Toisaalta meillä oli Alma Mediassa myös paljon ilon aiheita. Onnistuimme digitaalisen median kehittämishankkeissamme niin julkaisutoiminnassa kuin palveluliiketoiminnassakin. Myös kansainvälisten investointiemme kannattavuus kehittyi hyvin, ja saimme integroitua hankkimamme digitaaliset liiketoiminnot Alma Mediaan sekä ulkomailla että kotimaassa. Lisäksi otimme käyttöön uuden painolaitoksen Tampereella, ja odotukset sen kilpailukyvystä ovat korkealla.

Miten Alma Media on vastannut toimintaympäristön epävarmuustekijöihin?

Median digitalisoituessa ja kuluttajakäyttäytymisen pirstaloituessa olemme kehittäneet julkaisutoimintaa kohti monimediaisuutta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kaikki keskeiset sisältömme ja palvelumme ovat pian käytettävissä niin verkossa kuin mobiiliympäristöissäkin. Alma Mediassa kehitetään aktiivisesti myös digimainonnan ostamista helpottavia työkaluja esimerkiksi kohdennettuun verkkomainontaan, verkko- ja mobiilipalveluiden kävijämäärämittaukseen ja analytiikkaan. Alma Median lähes viisi miljoonaa kuluttajaa viikossa tavoittava verkostomainonta onkin lähtenyt voimakkaaseen kasvuun.

Painetun median osalta olemme sopeuttaneet toimintaa, uudistaneet toimintatapoja ja kehittäneet näin tuottavuutta volyymien laskiessa. Esimerkiksi julkaisutoiminnan uudelleenjärjestelyillä toteutettu uusi alueellisen median toimintamalli on tuonut mukanaan merkittäviä kustannussäästöjä. Toimitusyhteistyön tiivistäminen lukijoiden palvelun parantamiseksi on edelleen käynnissä.

Tämän lisäksi olemme hajauttaneet liiketoimintaamme Suomen ulkopuolelle itäisen Keski-Euroopan kehittyville markkinoille ja vähentäneet näin riippuvuuttamme heikosti kehittyvästä kotimarkkinasta.

Miten Alma Median taloudelliset tavoitteet toteutuivat vuonna 2013?

Toimialan murros ja heikko suhdanne vaikuttivat Alma Median taloudelliseen kehitykseen. Jäimme jälkeen budjetoidusta liikevaihtokehityksestä. Liikevaihtomme laski 6,2 prosenttia vuonna 2013 ja oli noin 300 miljoonaa euroa. Myös tulostavoitteet jäivät toteutumatta. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, 24,2 miljoonaa euroa, laski 27,8 prosenttia viime vuodesta, mikä johtui pääasiassa painetun median liikevaihdon laskusta. Alma Median tulosta tukivat vuonna 2012 toteutetut yritysostot ja tehostamistoimenpiteet, mutta kulusopeutuksista huolimatta emme pystyneet täysimääräisesti kompensoimaan jyrkkää liikevaihdon pudotusta.

Toisaalta voimme olla erittäin tyytyväisiä digitaalisen liiketoimintamme vahvaan kasvuun. Alma Median kasvustrategian ja kehittämisen painopisteenä olevien digitaalisten tuotteiden ja palveluiden osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 28,1 prosenttia vuonna 2013. Esimerkiksi Kauppalehden digitaaliset sisältötuotot kasvoivat 22,1 prosenttia viime vuodesta. Myös digitaaliset rekrytointipalvelut, joiden osuus Alma Median liikevaihdosta oli 10,9 prosenttia vuonna 2013, tekivät edelleen hyvää tulosta.

Mitkä ovat mielestäsi Alma Median tärkeimmät kehitysaskeleet vuonna 2013?

Olen erittäin tyytyväinen kansainvälisten digi-investointiemme kehitykseen. Investoimme Tšekin tasavallassa ja Slovakiassa vuonna 2012 useisiin digitaalisiin rekrytointipalveluihin, jotka on integroitu Alma Mediaan menestyksekkäästi vuonna 2013. Lisäksi teimme merkittävän yhteistyön laajentamispäätöksen kansainvälisesti toimivan Monster Worldwiden kanssa.

Monikanavaisen julkaisutoiminnan osalta haluaisin nostaa esille Kauppalehdessä toteutetun maksullisten digitaalisten sisältöjen lanseerauksen, josta on otettu oppia Alma Aluemedian puolella sisältöjen maksullistamisen kehittämisessä. Olemme onnistuneet kehittämään vauhdilla myös erilaisia mobiilipalveluita. Iltalehden mobiilisivusto on viisinkertaistanut kävijämääränsä vuoden aikana. Lisäksi IL-tv:stä saadut positiiviset kokemukset ovat lisänneet uskoamme netti-tv-liiketoiminnan kehittämiseen.

Miten organisaation osaaminen on kehittynyt digimurroksessa?

Digiosaaminen on kehittynyt muun muassa kansainvälisen digiliiketoiminnan lisääntymisen ja uusien markkina-alueiden myötä – erityisesti rekrytoinnin ja työelämäpalveluiden puolella. Olemme kartuttaneet kokemustamme maksullisista digitaalisista sisällöistä, kuluttajarajapinnan hallinnasta, uuden teknologian soveltamisesta sekä monikanava-alustojen rakentamisesta ja hyödyntämisestä. Erityisesti mobiililiiketoiminta ja siihen liittyvien sisältöjen rakentaminen sekä liikkuvan kuvan tuottaminen, myynti ja markkinointi ovat olleet kehitystyömme ytimessä. Myös käyttäytymisdatan hyödyntämisessä ja kohdennetun mainonnan tuotteistamisessa sekä markkinoinnissa on otettu merkittäviä askeleita eteenpäin. 

Alma Media investoi 70 miljoonaa euroa uuteen painolaitokseen, joka valmistui keväällä 2013. Missä vaiheessa uusi painolaitos alkaa tuottaa taloudellista lisäarvoa?

Painokoneen käyttöönoton alku oli vaikea teknisten ongelmien takia. Tuotantovarmuus saatiin kuitenkin hallintaan kolmannella vuosineljänneksellä.Uusi painolaitos toi tuotannollista hyötyä konsernin sisäisiin painotöihin jo loppuvuodesta 2013, ja sen kapasiteettia on saatu hyvin myytyä myös konsernin ulkopuolelle. Odotammekin painon osalta hyvää tuloskehitystä tämän vuoden aikana. Kaiken kaikkiaan uuden painolaitoksen käyttöönotto on ollut merkittävä askel painetun median tulevaisuuden liiketoiminnan turvaamiseksi. 

Alma Media on viime aikoina tehnyt useita investointeja rekrytointipalveluliiketoimintaan itäisessä Keski-Euroopassa. Miten näiden investointien kannattavuus on kehittynyt?

Rekrytointi- ja urapalveluissa Alma Media on viime vuosina tehdyillä onnistuneilla yritysostoilla päässyt markkinajohtajaksi Suomen lisäksi Baltiassa ja useissa itäisen Keski-Euroopan maissa. Investointimme itäiseen Keski-Eurooppaan ovat onnistuneet erinomaisesti heikosta taloussuhdanteesta huolimatta. Olemme pystyneet kasvattamaan liiketoimintaamme ja kehittämään kannattavuuttamme sekä Tšekin tasavallassa että Slovakiassa. Uusien palveluiden myötä myös kansainvälisen osaamisen jakaminen ja erilaisten rekrytointiin liittyvien lisäarvopalveluiden kehittäminen on päässyt hyvään vauhtiin.

Uusimpana strategisena askeleena Monsterin palvelut Puolassa, Unkarissa ja Tšekissä tulivat osaksi Alma Median rekrytointipalveluiden tarjontaa alkuvuodesta 2014. Voimme siis jatkossa hyödyntää myös Monsterin teknologioita, palvelukonsepteja ja myyntiverkostoa valituilla markkina-alueilla. Uskomme näiden tuovan paljon lisäarvoa Alma Median jo olemassa olevaan rekrytointipalvelutarjontaan.

Mistä Alma Media hakee kasvua tulevaisuudessa?

Jatkamme strategiaamme julkaisutoiminnan monikanavaisuuden ja digitaalisen liiketoimintamme kasvattamiseksi. Tavoitteenamme on nostaa digitaalisen liikevaihtomme osuus nykyisestä 28 prosentista 50 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Käytännössä tämä edellyttää sitä, että rakennamme uusia monimuotoisia digitaalisia palveluita perinteisen julkaisutoiminnan rinnalle.

Panostamme edelleen myös erilaisiin digitaalisiin markkinapaikkaliiketoimintoihin ja tulemme kasvattamaan digitaalista kuluttajapalveluliiketoimintaa, josta meillä on hyviä kokemuksia esimerkiksi Telkku.comin, Kotikokki.netin ja e-kontaktin kaltaisten palveluiden osalta.

Näiden lisäksi haemme kasvua digitaalisista yrityspalveluista. Talousinformaation ja yritystiedon toimittajana Alma Media on Suomessa markkinoiden johtava toimija. Vahvistamme tämän alueen digitaalista media- ja palvelutarjontaa edelleen.

Lisäksi aiomme kasvattaa netti-tv-liiketoimintaamme. Lisäämme liikkuvan kuvan palveluitamme niin desktop- kuin mobiilikäyttöliittymissäkin. Netti-tv tuo kuluttajille valinnanvapautta: liikkuvaa kuvaa voidaan katsoa missä ja milloin tahansa. Mediayhtiölle netti-tv-liiketoiminta voi olla perinteistä broadcast-toimintaa kannattavampaa. Pienetkin yleisöt riittävät, sillä tuotanto on edullista.

Mitkä asiat nousivat yritysvastuun osalta esille vuonna 2013?

Vuonna 2013 Alma Median Kestävä media -ohjelman yhtenä tärkeimmistä painopisteistä oli median ajatusjäljen eli mediasisältöjen yhteiskunnallisten vaikutusten kartoittaminen. Alma Media osallistui ajatusjälkeä koskevaan kansainväliseen keskusteluun ja toi ajatusjäljen käsitteen Suomeen. Lisäksi nostimme rakentavan journalismin yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Olen tyytyväinen, että myös pitkäjänteinen ympäristötyömme sai tunnustusta: nousimme Carbon Disclosure Project -ilmastoaloitteessa ainoana mediayhtiönä parhaiden pohjoismaisten yhtiöiden Climate Disclosure Leadership -indeksiin. Uusi paino ja uusi toimitalo edistivät ympäristövastuun lisäksi myös työntekijöiden hyvinvointia parantuneen työympäristön myötä.

Tänä vuonna jatkamme edelleen työtä mediasisältöjen ajatusjäljen osalta. Lisäksi aiomme paneutua entistä vahvemmin maailmanlaajuisesti ajankohtaiseen aiheeseen, tietosuojaan, ja siihen liittyvien käytäntöjen kehittämiseen.

Miltä mediamarkkinan tulevaisuus näyttää Suomessa? Entä muualla maailmassa?

Mediamarkkina seuraa kiinteästi talouden yleistä kehitystä. Kun yleinen talous kääntyy positiiviseen suuntaan, mediamarkkina seuraa perässä. Käänne on juuri tapahtumassa maailmalla, mutta Suomen osalta talouden viriäminen näyttää valitettavasti viivästyvän. Suomen rakenteelliset ongelmat hidastavat orastavaa kasvua, ja siksi tulevien vuosien kasvunäkymät eivät välttämättä ole samanlaisia kuin muualla maailmassa.

Tällä hetkellä mainonnan määrä on Suomessa heikko myös suhteutettuna bruttokansantuotteeseen. Tuotteiden ja palveluiden matala mainonnan volyymi ruokkii osaltaan kaupan, mediayhtiöiden ja koko yhteiskunnan negatiivista kierrettä. Lisäksi veronkorotukset sekä Itellan jakeluhintojen kohtuuttomat korotukset vaikuttavat kielteisesti kaupallisen painetun median toimintaedellytyksiin. Alma Median on kyettävä toimimaan kannattavasti ja löydettävä eväitä kasvuun myös heikosti kehittyvällä markkinalla.

Toimialalla on meneillään vaikea murrosvaihe, mutta uskon, että tulevaisuus näyttää valoisalta. Kun talous elpyy, olemme aktiivisen digikehityksen ja toiminnan tehostamisen ansiosta huomattavasti paremmassa asemassa kuin aikaisemmin. Vahvuutenamme ovat osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö sekä hyvin menestyvät brändit. Median tekeminen ei lopu, vain muoto muuttuu.

Haluaisin kiittää asiakkaitamme, henkilöstöämme ja sijoittajia kuluneesta vuodesta. Sujuvan yhteistyön ansiosta Alma Medialla on kaikki valtit viedä yhtiö uudelle tasolle – tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.

Vuosikatsaus 2013

Tilinpäätös 2013

Lisätietoa